WEBINARIUM: Podatek VAT od podstaw w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022/23 r.

Cele szkolenia: W szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania podatku VAT, praktyczne problemy i orzecznictwo  w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp).    

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp) oraz ich jednostkach organizacyjnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Jednostki sektora finansów publicznych  (jsfp) jako podatnicy VAT
 • podmioty zaliczane do jsfp
 • wyłączenie dotyczące organów władzy publicznej
 • umowy cywilnoprawne zawierane przez jsfp
 • centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 • zwolnienie podmiotowe w jsfp
 • rejestracja jako podatnik VAT czynny i zwolniony oraz wykaz podatników VAT oraz rejestracja VAT UE
 1. Czynności opodatkowanych podatkiem VAT w jsfp
 • katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 • forma czynności a VAT
 • transakcje zbycie przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • opłaty o charakterze sankcyjnym
 • aporty do spółek komunalnych
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • opłaty za nielegalny pobór wody
 1. Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym
 • reguła ogólna (dokonanie dostawy towarów, wykonanie usługi, sprzedaż o charakterze ciągłym)
 • zaliczki
 • obligatoryjna metoda kasowa w jsfp
 • metoda kasowa dla małych podatników
 • roboty budowlane, dostawy książek i czasopism dla podatników
 • tzw. czynności masowe (m.in. usługi najmu i dzierżawy oraz media)
 • pozostałe szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego
 1. Podstawa opodatkowania w obrocie krajowym
 • reguła ogólna
 • co uwzględniamy, a czego nie uwzględniamy w podstawie opodatkowania
 • wartość gruntu i użytkowania wieczystego przy sprzedaży budynków, budowli i lokali
 • korekty podatkowy opodatkowania na plus i na minus (sprzedaż udokumentowana fakturami, paragonami fiskalnymi i dokumentami wewnętrznymi)
 • pozostałe szczególe zasady stosowane w obrocie krajowym
 1. Zwolnienia przedmiotowe z podatku VAT – wybór
 • zwolnienie dla dostawy „towarów używanych”
 • zwolnienia w obrocie nieruchomościami
 • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości (m.in. lokale mieszkalne, grunty rolne)
 • zwolnienia w zakresie edukacji
 • usługi w zakresie opieki społecznej
 • zwolnienia w zakresie opieki medycznej
 • zwolnienie w zakresie kultury 
 • usługi pośrednictwa finansowego – na co uważać zaciągając kredyt lub pożyczkę
 1. Wysokość stawek podatkowy
 • podstawowa VAT
 • 8% stawka podatku VAT (m.in. dostawy wody/odbiór ścieków, prawa autorskie,  publikacje, budownictwo mieszkaniowe)
 • 5% stawka VAT (m.in. żywność, publikacje)
 • stawka 0% w obrocie krajowym (np. laptopy dla szkół)
 • rola klasyfikacji statystycznych (PKWiU, CN, PKOB)
 • problem refaktury mediów
 • tarcze antyinflacyjne
 1. Podatek naliczony w jsfp
 • czynności z związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • katalog wyłączeń
 • definicja podatku naliczonego
 • podatek naliczony od wytworzenia nieruchomości
 • podatek naliczony w przypadku pojazdów samochodowych
 • tzw. prewskaźnik i jego korweta
 • odliczenie częściowe
 • odliczenie proporcjonalne i jego korekta
 • tzw. korekta incydentalna w jsfp
 • prewskaźnik a struktura sprzedaży – wzajemne relacje
 • termin odliczenia podatku naliczonego (okres podstawowy i dodatkowy)
 • odliczenie w drodze korekty deklaracji wg zasad od 1 października 2021 r., w tym ważne przepisy przejściowe
 • korekta podatku naliczonego na plus i minus
 1. Ulga na złe długi w jsfp
 2. Mechanizm podzielonej płatności w jsfp – obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje
 3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za niezapłacony VAT z ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej
 4. Czynności nieodpłatne w jsfp

Dzień 2

 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 • WNT transakcyjne i nietransakcyjne
 • magazyn call of-stock – sygnalizacja problemu
 • miejsce opodatkowania WNT
 • podstawa opodatkowania  i obowiązek podatkowy
 • wysokość podatku
 • podatek naliczony
 • dokumentacja i ujęcie w JPK_VAT 
 1. Miejsce świadczenia usług na potrzeby importu i eksportu usług
 2. Import usług
 • kiedy jsf musi rozpoznać import usług
 • obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
 • wysokość podatku
 • podatek naliczony
 • dokumentacja i ujęcie w JPK_VAT
 1. Pozostałe czynności z obrocie międzynarodowym w jsfp
 • eksport usług
 • problem eksportu usług zwolnionych
 • dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
 • dostawa towarów poza terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległości
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • import i eksport towarów
 1. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej
 2. Zasady wystawienia faktur
 • kiedy stosujemy polskie przepisy o fakturowaniu
 • obowiązek wystawienia faktury „samoistnie” i „”na żądanie”
 • faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komorników sądowych
 • faktury wystawiane przez biura rachunkowe
 • faktury papierowe
 • faktury elektroniczne
 • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych
 • faktura ustrukturowana i Krajowy System e-Faktur (szczegółowe omówienie nowego rodzaju faktur)
 • autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury
 • JPK_FA
 • faktury wystawiane zgodnie z przepisami wykonawczymi
 • podstawowe i dodatkowe dane wymagane dla faktury
 • faktury zaliczkowe i faktury pro forma
 • faktura uproszczona
 • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych (dla osób indywidualnych i podatników – różnice)
 • paragon fiskalny jako faktura uproszczona
 • faktury korygujące, noty korygujące – anulowanie faktury
 • duplikat faktury
 • faktury VAT marża
 • termin wystawiania faktur
 • przechowywanie faktur
 • odpowiedniki faktur wewnętrznych
 • faktury VAT RR i JPK_FA_RR
 1. Kasy fiskalne
 • obowiązek stosowania kas fiskalnych
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych istotne z punktu widzenie jsfp
 • kogo obowiązują kasy fiskalne on-line, a kto wiąż może stosować kasy starego typu
 • wybrane obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych (obowiązek wydania paragonu fiskalnego, obowiązek przeszkolenia pracowników, moment wydania paragonu fiskalnego)
 • ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej
 • problem e-paragonu
 1. JPK_VAT
 • wersje: JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)
 • korekta pliku JPK_VAT
 • Nagłówek i  Podmiot1 struktury JPK_VAT
 • ewidencja sprzedaży i zakupu (m.in.  ogólne założenia, pole Typ Dokumentu (RO, WEW i FP), kody GTU, oznaczenia procedur, np. TP)
 • ewidencja zakupu, w tym pola DokumentZakupu  VAT_RR, WEW i MK) i IMP
 • kary za błędy w ewidencji JPK_VAT
 1.  Oczekujące zmiany
 • połączenie kasy on line z terminalem płatniczym
 • grupa VAT
 1. Wybrane orzecznictwo: TSWE, NSA, WSA i organów podatkowych
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16