VAT w branży budowlanej w 2019 i 2020 r. z uwzględnieniem zmian m. in.: PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i "biała lista" podatników, wyrok TS UE dot. momentu wykonania usług budowlanych

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi konsekwencje wydanego 2 maja 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE przełomowego wyroku w polskiej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych i budowlano-montażowych. Kolejną istotną kwestią, która zostanie poruszona jest likwidacja od 1 listopada 2019 r. mechanizmu odwróconego obciążenia oraz wprowadzenie w budownictwie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Program szkolenia

1.    Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej   

 • świadczenie usług budowlanych na terytorium kraju, w tym eksport i import usług budowlanych
 • wyrok TSWE 2 maja 2019 r. w sprawie C‑224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów)
 • dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych
 • zaliczka, w tym wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy
 • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości
 • inne sposoby powstania obowiązku podatkowego (m.in. media, WNT)

2.    Miejsce opodatkowania robót budowlanych

3.    Wysokość opodatkowania

 • preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane
  • definicja budownictwa objętego programem budownictwa społecznego
  • pojęcie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych
  • trwała zabudowa meblowa w obiektach budownictwa społecznego
  • infrastruktura towarzysząca
  • stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku
 • roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym i planowane zmiany
 • ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu  
 • wynajem lokali i refaktura mebli
 • koszty wykonania zastępczego – bez VAT w świetle aktualnego orzecznictwa
 • zwolnienie dla dostawy nieruchomości – gdy deweloper sprzedaje wynajmowane uprzednio mieszkanie
 • dostawy towarów nabytych bez prawa do odliczenia VAT służących wyłącznie czynnościom zwolnionym
 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego)
 • dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszy zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania) – istotna zmiana orzecznictwa i zmiana definicji od 1 września 2019 r.
 • dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT
 • zwolnienie podmiotowe w branży budowlanej
 • nowa matryca stawek podatkowych, która ma być stosowana od 1 kwietnia 2019 r. (regulacje szczególne i przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)

4.    Podstawa opodatkowania

 • kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT
 • kaucja gwarancyjna w budownictwie
 • rozliczenie faktur korygujących
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług

5.    Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

6.    Dokumentacja

 • zasady fakturowania usług budowlanych
 • odpowiedniki faktur wewnętrznych  
 • faktura elektroniczna – podstawowe informacje
 • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane od 18 kwietnia 2019 r.
 • ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej
 • nowe zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 maja 2019 r.
 • Jednolity Plik Kontrolny
  • schemat JPK_VAT (od 1 lipca 2018 r. dotyczący większości podatników)
  • nowa struktura JPK_FA_RR od 1 września 2019 r.
  • JPK kontrolne na przykładzie JPK_FA, od 1 lipca 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(2)
  • zastąpienie JPK-VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) nowym schematem JPK_VAT, dwa warianty: JPK_V& i JPK_V7K od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe, kary porządkowe, nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów) oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących (tzw. kasy fiskalne on line) i Centralne Repozytorium Kas od 1 maja 2019 r.
  • do kiedy można stosować stare kasy
  • zasady zwolnień z kasy fiskalnej

7.    Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony

 • odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie
 •  „eksport” robót budowanych a odliczenie podatku naliczonego, zmiany od 1 stycznia 2019 r. r. warunków ubiegania się o zwrot
 • struktura sprzedaży (i prewspółczynnik)
 • katalog wyłączeń z prawa do odliczenia
 • podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu  
 • terminy odliczenia podatku naliczonego
 • metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

8.    Wybrane zagadnienia dodatkowe ważne dla branży budowlanej

 • opodatkowanie czynności nieodpłatnych
 • WNT i import usług
 • mechanizm odwróconego obciążenia, w tym na usługi budowlane – likwidacja od 1 listopada 2019 r.
 • obrót „towarami wrażliwymi”, w tym planowane zmiany
 • rejestracja VAT i VAT UE, w tym zmiany od 1 września 2019 r.  
 • „sankcja” w zakresie podatku VAT, w tym zmiany od 1 września 2019 r.
 • mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz zapowiedzi zmian
 • Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych od 1 stycznia 2019 r.
 • - ulga na złe długi i skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni od 1 stycznia 2019 r.
 • przymusowa płatność w niektórych branżach, m.in. usługi budowlane  i związana z tym likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym od 1 listopada 2019 r.(obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)

9.    Pozostałe zmiany w  2019 i 2020 r.

 • rejestr podatników VAT z archiwum i wykazem kont bankowych prowadzony przez szefa KAS – od 1 września 2019 r. (ważne zmiany w KUP od 1 stycznia 2020 r.)
 • obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej – od 1 września 2019 r.
 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT  przez niektóre grupy podatników – od 1 września 2019 r.
 • zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze oraz wystawiania faktur VAT RR – od 1 września 2019 r.
 • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy  (sankcje dla nabywcy i sprzedawcy) – od 1 stycznia 2020 r.

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch