VAT w branży budowlanej w 2019 i 2020 r. z uwzględnieniem zmian m. in.: PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i "biała lista" podatników, wyrok TS UE dot. momentu wykonania usług budowlanych

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi konsekwencje wydanego 2 maja 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE przełomowego wyroku w polskiej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych i budowlano-montażowych. Kolejną istotną kwestią, która zostanie poruszona jest wprowadzenie w budownictwie obowiązkowego split payment. Nowe regulacje, co do zasady miałyby wejść w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT branży budowlanej

2. Przedmiot opodatkowania

 • Roboty budowlane
 • Dostawa towarów

3. Świadczenia kompleksowe w branży budowlanej

 • Prace projektowe oraz geodezyjne a usługa budowlane
 • Usługi administracyjno- prawne a usługa budowlane
 • Roboty budowlane połączone z dostawą towarów
 • Znaczenie klasyfikacji PKWiU (opinie GUS)
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych

4. Kary i odszkodowania w budownictwie

5. Świadczenie zastępcze – zasady opodatkowania

6. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z maja 2019 roku w sprawie Budimex C-224/18 dotyczące momentu wykonania usług budowlanych

 • Data podpisania protokołu jako moment wykonania usługi budowlanej
 • Podpisanie protokołu odbioru a zmiana kwoty podatku
 • Ograniczenia i wątpliwości w stosowaniu wyroku
 • Dualizm podatkowy – praktyczne znaczenie wyroku

7. Moment wykonania usługi budowlanej a obowiązek podatkowy

 • Szczególna zasada powstania obowiązku podatkowego
 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów – data zgłoszenia do odbioru
 • Data podpisania protokołu odbioru; Brak zgody na odebranie prac
 • Brak porozumienia pomiędzy stronami co do daty wykonania usługi
 • Rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków
 • Otrzymanie zapłaty a data powstania obowiązku podatkowego
 • Usługi najmu oraz dzierżawy, usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego
 • Data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
 • Importu usług budowlanych, eksport usług budowlanych

8. Odwrotne obciążenie w branży budowlanej

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia
 • Usługi budowlano-montażowe, usługi instalacyjne
 • Wypożyczanie konstrukcji budowlanych
 • Wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych
 • Dostarczenie personelu
 • Dokumentacja projektowa
 • Uzyskanie pozwoleń i zgód
 • Znaczenie interpretacji GUS
 • Rozliczanie przez wykonawcę usług z inwestorem przed podpisaniem protokołu z podwykonawcą – konsekwencje podatkowe
 • Rozbieżności co do stosowania odwrotnego obciążenia przez strony umowy - konsekwencje podatkowe

9. Obligatoryjny split payment w branży budowlanej od 1.11.2019 r.

 • Istota mechanizmu (perspektywa krajowa i międzynarodowa)
 • Zasady wprowadzania mechanizmu w Polsce (obowiązki / możliwości podatników): dobrowolność (?); status nabywcy; rodzaj transakcji; waluta transakcji
 • Obowiązki instytucji finansowych: założenie rachunku VAT, kwestie finansowe, zamknięcie rachunku VAT
 • Obowiązkowy split payment w wybranych transakcjach:
 • Kto i od kiedy będzie zobowiązany do obowiązkowego stosowania split payment ?
 • Zakres przedmiotowy stosowana mechanizmu split payment – załącznik nr 15 do ustawy VAT
 • Zasady określania progu 15.000 zł (płatności dzielone, transakcje złożone, umowy ramowe itd.)
 • Płatności zbiorcze. Jak identyfikować zapłacone faktury? Dodatkowe dane na fakturze
 • Sankcja dla sprzedawcy w przypadku błędnego wystawienia faktury
 • Sankcja dla kupującego w przypadku nie zastosowania obowiązkowego split payment
 • Faktury pro-forma a obowiązkowy split payment
 • Faktury w euro a obowiązkowy split payment
 • Zwolnienie kaucji a płatność w split payment 
 • Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu
 • Szerszy katalog możliwości wykorzystania rachunku VAT (możliwość dokonywania płatności na inne cele niż podatek VAT)
 • Zmiany w ustawie VAT
 • Praktyczna praca z rachunkiem VAT: komunikat przelewu, realizacji płatności, uznanie rachunku VAT, obciążenie rachunku VAT, zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
 • Korzyści ze stosowania split paymentu: odpowiedzialność solidarna, towary wrażliwe (warunkowo); sankcja VAT; podwyższona stawka odsetek za zwłokę; zwrot VAT; wcześniejsza spłata zobowiązania; należyta staranność

10. Ograniczenia dla dostawcy w zakresie stawki podatku

 • Stawka podstawowa, Zmiany stawki podatku w czasie wykonywania robót
 • Stawka obniżona 8 % w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym
 • Budownictwo mieszkaniowe, Tereny budowlane, dostawa lokalu „pod klucz”, zabudowa kuchenna
 • Pojęcie pierwszego zasiedlenia – przełomowy wyrok TS UE wyłączający stosowanie ustawy VAT
 • Wybór opodatkowania podatkiem VAT a obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR

11. Miejsce świadczenia usług budowlanych

 • Zasady ogólne; Usługi związane z nieruchomościami
 • Usługi budowlane wykonywane za granicą oraz zasady dokumentowania ich wykonania

12. Pozostałe zagadnienia

 • Kaucje gwarancyjne w budownictwie; Zaliczka oraz brak faktury rozliczającej zaliczkę; Faktura częściowa; Dotacje; Należyta staranność w branży budowlanej; Praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur; Transakcja z podmiotami wykreślonymi z rejestru podatników czynnych VAT – czy istnieje obowiązek korekty?; Zamówienia publiczne

13. Zmiany w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej

 • Zmiany w zasadach stosowania odpowiedzialności solidarnej
 • Obowiązek posiadania rachunku firmowego
 • Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK; Kasy fiskalne on-line
 • Biała księga podatników VAT – nowy rejestr podatników VAT oraz konsekwencje jego wprowadzenia 
 • Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015
 • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 • Matryca podatkowa VAT
 • Wiążąca informacja stawkowa – nowa instytucja w zakresie określania stawek podatkowych
 • Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym
 • Eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi
 • Zmiany w rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 • Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 • Nowe przepisy dotyczące faktur wystawianych na podstawie paragonu fiskalnego
 • Zasady obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 %
 • Zmiany w zakresie zasad opodatkowania obrotu nieruchomościami (nowa definicja pierwszego zasiedlenia)
 • Mosty transgraniczne
 • Zmiany zasad rozliczania podatku VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
 • Zmiana przepisów regulujących opodatkowanie importu towarów i WNT
 • Ograniczenie stosowania zwolnień w VAT w przypadku działań organów - podatkowych i komorników
 • Zwrot podatku w terminie 25 dni – korekta regulacji
 • Zmiany zasad wykreślania oraz przywracania podatników z rejestru podatników podatku VAT
 • Nowe wymogi w zakresie danych ujmowanych w ewidencji VAT oraz zasady raportowania ewidencji VAT
 • Rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnienie podmiotowego VAT (limit 200.000 zł)
 • Zmiany dotyczące faktur VAT RR; Centralny rejestr faktur
 • Bony, vouchery oraz karty podarunkowe
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Warszawa 2019-11-08 499.00 zł netto + 23% VAT *

Czas szkolenia: 10.00-16.00

Miejsce szkolenia:
Centrum Warszawy - Centrum Szkoleniowe Al. Jerozolimskie 81 (około 200 m od Dworca Centralnego)


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane Zgłaszającego

Dane do fakturyPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane