Przymusowa podzielona płatność od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i inne zmiany i problemy w podatku VAT W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – 2019/2020

Program szkolenia

1. Podzielona płatność i przymusowa podzielona płatność w placówkach oświatowych od 1 listopada 2019 r.

 • jakie faktury mogą być opłacane w podzielonej płatności
 • likwidacja odwrotnego obciążenia w kraju  od 1 listopada 2019 r. (przepisy przejściowe)
 • przymusowa podzielona płatność na niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r. (obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)
 • sankcje za niedokonanie zapłaty w podzielonej płatności w sytuacji, gdy na dane towary lub usługi będzie obowiązkowa
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy w przypadku braku zapłaty w podzielonej płatności
 • likwidacja odwróconego obciążenia w obrocie krajowym od 1 listopada 2019 r.

 

2. Nowy schemat JPK_VDEK

 • zastąpienie JPK-VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) nowym schematem JPK-VAT, dwa warianty: JPK-V7 i JPK-V7K od 1 kwietnia 2020 r. oraz przepisy przejściowe dotyczące m.in. jednostek samorządu terytorialnego,
 • rewolucja w zasadach ewidencji VAT - rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • kary porządkowe
 • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów w JPK_VAT
 • deklaracje „cząstkowe” szkół gminnych i powiatowych  

 

3. Zmiany w zakresie kas fiskalnych i wystawania faktur

 • kasy fiskalne on-line od 1 maja 2019 r.
 • ewidencjonowanie na kasie fiskalnej – praktyczne problemy (obowiązek stosowania kas, korekta paragonu fiskalnego, awaria kasy i kasa rezerwowa itp.,
 • usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy stomatologów – brak zwolnienia z kasy fiskalnej
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej po 1 maja 2019 r., w tym szczególne rozwiązania dotyczące szkół i przedszkoli
 • JPK_FA, od 1 lipca 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(2)
 • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy  (sankcje dla sprzedawcy i nabywcy) – od 1 stycznia 2020 r.

 

4. Ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 • definicja ustrukturyzowanej faktury
 • dane, które powinna zawierać ustrukturyzowana faktura – specjalna platforma
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • sposób przesyłania ustrukturyzowanej faktury
 • kiedy zamawiający otrzymuje ustrukturyzowaną fakturę, a kiedy ma prawo zastrzec, iż nie przyjmuje ustrukturyzowanych faktur

 

5. Przedmiot opodatkowania i wysokość podatku VAT

 • czynności opodatkowane, czynności zwolnione i czynności niepodlegające
 • usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana
 • usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z nimi związana
 • pozostałe usługi edukacyjne
 • sprzedaż posiłków uczniom oraz pracownikom szkoły
 • sprzedaż posiłków i opieka w przedszkolu gminnym po godzinie 13.00 – czy podlega VAT w świetle wyroków NSA?
 • organizacja obozów, kolonii przez szkołę
 • usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi
 • usługi świadczone pomiędzy gminą a jednostka budżetową
 • usługi zakwaterowania w bursach i internatach
 • usług najmu, dzierżawy, problem refaktury mediów
 • dostawy towarów używanych, po  1 stycznia 2014 r.
 • -zynności nieodpłatne

 

6.  Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania

 • dostawa towarów i świadczenie usług – zasady ogólne
 • usługi i dostawy ciągłe
 • usługi edukacyjne
 • sprzedaż posiłków
 • usługi najmu i dzierżawy, media
 • podstawą opodatkowania kwota należna
 • kwoty zwiększające podstawę opodatkowania
 • kwoty nie uwzględniane w podstawie opodatkowania
 • kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania
 • wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • opodatkowanie VAT dotacji oświatowych

 

7. Podatek naliczony  w placówkach oświatowych

 • kiedy placówka oświatowa może odliczyć podatek naliczony
 • podatek naliczony od nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędu
 • terminy odliczania podatku naliczonego (m.in. transakcje krajowe, nabycia wewnątrzwspólnotowe, import usług)
 • katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku VAT
 • częściowe i proporcjonalnie odliczenie podatku naliczonego (korekta proporcjonalnie odliczonego podatku VAT)
 • prewspółczynnik i zasady jego obliczania w jednostce budżetowej
 • prewspółczynnik a odliczenie proporcjonalne
 • wyrok TSWE z 8 maja 2019 r. w sprawie C‑566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej)

 

8. Faktury i inne dowody księgowe

 • faktury (podmioty obowiązane do wystawienia faktury, dane na fakturze, nowe terminy na wystawienie faktury, samofakturowanie)
 • faktury elektroniczne, faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur
 • likwidacja faktur wewnętrznych
 • kiedy nota księgowa lub inny dowód (np. dowód wpłaty, kasa przymnie)

 

9. Pozostałe bieżące zagadnienia

 • skutki reformy systemu oświaty od roku szkolonego 2017/2018 w podatku VAT
 • faktury VAT RR, w tym zmiany od 1 września 2019 r.
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług – aktualne problemy, planowane zmiany
 • ulga na złe długi, skrócenie okresu nieściągalności do 90 dni od 1 stycznia 2019 r.
 • zapłata gotówką za transakcje powyżej 15 000 zł i wyłączenie wydatku z kosztów podatkowych – planowane zmiany związane z zapłatą na inny rachunek niż złożony przez sprzedawcę w US
 • dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT, w tym zmiany od 1 września 2019 r.
 • odpowiedzialność karna skarbowa
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch