PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci od 1 stycznia 2019 z uwzględnieniem projektowanej nowelizacji oraz wzorami dokumentów

Na szkoleniu omówimy, jak ma wyglądać proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa począwszy od 1 stycznia 2019 roku, które grunty objęte zostaną przekształceniem już z dniem 1 stycznia, a które z opóźnieniem, jakie będą procedury wydawania zaświadczeń i kiedy organ będzie mógł odmówić ich wydania, a także kiedy wymagana będzie dopłata ponad udzieloną pomoc de minimis. Zostaną przedstawione prawne i praktyczne aspekty nowej ustawy.

Program szkolenia

Zakres przedmiotowy ustawy:

 • do kogo skierowana jest ustawa i jakie grunty zostaną nią objęte?
 • co oznacza przekształcenie z mocy prawa i jaki wpływ będzie miało na proces przekształcenia;
 • w jakich sytuacjach konieczny będzie uprzedni podział gruntu, aby przekształceniem mogła być objęta jego część?
 • z jakim dniem nastąpi przekształcenie gruntu wydzielonego?
 • jaki będzie tryb wydawania zaświadczenia dla gruntu wydzielonego, czy z urzędu czy na wniosek?
 • które obiekty budowlane będą uważane za obiekty umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, a które nie?
 • jakie grunty / podmioty zostaną wyłączone spod działania ustawy?
 • co to znaczy opóźnione przekształcenie i jakie grunty zostaną nim objęte?
 • jaki będzie wzajemny stosunek nowej ustawy i dotychczasowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?
 • jak będzie wyglądał proces przekształcenia gruntu w przypadku cudzoziemców: tryb i zasady;

Dokumenty potwierdzające przekształcenie:

 • jaki charakter prawny będzie miało zaświadczenie i jaką treść powinno zawierać?
 • czy zaświadczenie będzie miało charakter wiążący dla sądu wieczystoksięgowego i czy sąd może odmówić wpisu przekształconego prawa?
 • do kogo wysyłać zaświadczenie, kiedy wiadomo, że beneficjent nie żyje?
 • czy będzie wydawane jedno zaświadczenie dla budynków wielorodzinnych – projektowane zmiany;
 • czy w zaświadczeniu zawsze trzeba będzie wskazywać opłaty?
 • kiedy organ będzie miał prawo odmówić wydania zaświadczenia?
 • jakie uprawnienia przysługują wówczas beneficjentowi przekształcenia?
 • kiedy zaświadczenie podlegać będzie opłatom, a kiedy nie?
 • w jakich sytuacjach konieczne będzie wydanie decyzji?
 • jakie dokumenty potwierdzać będą uiszczenie opłat przekształceniowych, a jakie brak konieczności ich uiszczania;
 • kogo sąd wieczystoksięgowy zawiadamiać będzie o wpisie, a kogo o odmowie wpisu?
 • jakie uprawnienia przysługiwać będą beneficjentom w przypadku opóźnień w wydawaniu zaświadczeń?
 • czy możliwe jest odszkodowanie od organu, który nie wydał zaświadczenia w terminie?

Opłaty związane z przekształceniem:

 • w jakich sytuacjach i w stosunku do kogo nie będą naliczane opłaty przekształceniowe?
 • terminy płatności opłat przekształceniowych, a tryb wnoszenia opłaty za pierwszy rok od przekształcenia;
 • zasady waloryzacji opłat przekształceniowych;
 • czy do opłat przekształceniowych należy doliczać podatek VAT? Sprzeczność poglądów, orzecznictwo;
 • bonifikata od opłat przekształceniowych w przypadku gruntów Skarbu Państwa;
 • bonifikata od opłat przekształceniowych, w przypadku gruntów samorządu terytorialnego;
 • wysokość udzielonej bonifikaty, a pomoc de minimis;
 • w jakich sytuacjach konieczna będzie dopłata ponad pomoc de minimis;
 • czy beneficjent przekształcenia będzie miał prawo zakwestionować wysokość opłaty?
 • bonifikata od opłaty za dany rok, a bonifikata od opłaty jednorazowej – różnice;
 • bonifikata w opłacie rocznej z powodu złej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, a bonifikata w opłacie rocznej dla spółdzielni, właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali na podstawie zarządzenia wojewody lub uchwały właściwej rady lub sejmiku;
 • czy spółdzielcy zyskają na bonifikacie udzielonej spółdzielni?

 

Wzory dokumentów: zaświadczenia, decyzji, uchwał w przedmiocie bonifikaty od opłaty rocznej i jednorazowej oraz innych przydatnych dokumentów

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch