WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE w Instytucjach Kultury w 2021/2022 r. – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem oraz aspektów przeniesienia praw autorskich – w światle interpretacji i wyroków SN

Zwieranie umów cywilnoprawnych przez instytucje kultury budzi wiele pytań i niepewności.

Wątpliwości wywołał wyrok ze stycznia 2017 r., w którym to Sąd Najwyższy uznał, że publiczne wykonanie utworu przez orkiestrę nie jest dziełem, lecz zleceniem wywołał poruszenie w instytucjach kultury. Z kolejnego wyroku z (sygn. akt III UK 147/16) wynika, że Sąd Najwyższy nie dopatrzył się również cech umowy o dzieło w umowach zawartych z aktorem, konferansjerem, muzykami grającymi w zespole, z osobami prowadzącymi warsztaty z zakresu tańca, czy muzykiem, który aranżował muzykę w ramach koncertów edukacyjnych dla dzieci.

Na szkoleniu zajmiemy się problematycznymi aspektami zawierania umów zlecenia i o dzieło.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 1. Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice
 2. Konieczne zmiany treści umów cywilnoprawnych
 3. Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych
 4. Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych
 5. Nowe uprawnienia PIP w zakresie kontroli wynagrodzeń zleceniobiorców

Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 1.07.2022 r.

Prawa autorskie

 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego
 2. Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę – zapisy, zakres obowiązków
 3. Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu
 4. Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich

Koszty uzyskania przychodu z praw autorskich

 1. Stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
 2. Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych
 3. Wynagrodzenie urlopowe i chorobowe a możliwość zastosowania 50% kosztów podatkowych
 4. Konieczność prowadzenia ewidencji pracy twórczej przy umowach o pracę a 50% koszty – stanowisko organów podatkowych i sądów
 5. Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodu – stanowiska organów podatkowych
 6. Ryzyko wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego (w szczególności wyroku w sprawie skrzypaczki) na prawo do 50% kosztów podatkowych
 7. Nowe zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od 1.1.2018 r.
 8. Najnowsze interpretacje indywidualne odnośnie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Polski Ład a umowy cywilnoprawne

 1. Nowa skala podatkowa + kwota wolna
 2. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej
 3. Ulga dla klasy średniej
 4. Zmiany w zakresie używania samochodów do celów prywatnych
 5. Zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem
 6. Zmiany w zakresie ulgi na dzieci
 7. Zwolnienie odsetek

Zasady rozliczenia wynagrodzeń z umów o pracę przez pracodawców w ramach Polskiego Ładu

 1. Zasady obliczenia zaliczki od umów cywilnoprawnych według nowej skali
 2. Zasady uwzględniania kwoty wolnej przy zaliczkach od umów cywilnoprawnych
 3. Ulga na powroty przy zaliczkach od umów cywilnoprawnych

Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń zleceniobiorców

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 1. Różnice w opodatkowaniu zapraszanych artystów z Polski i z zagranicy
 2. Certyfikat rezydencji zagranicznych artystów – skutki posiadania i jego braku
 3. Informacje podatkowe wystawiane w przypadku artystów z zagranicy
 4. Finansowanie kosztów podróży osób na umowach cywilnoprawnych – diety, zwrot kosztów, wyżywienie
 5. Koszty związane z zaproszeniem zagranicznych artystów a ich przychód podatkowy
 6. Udostępnienie sprzętu osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych – używanie do celów służbowych
 7. Możliwość wykorzystania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13) przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne – aspekt ubezpieczeniowy

 1. Rozróżnienie pomiędzy umowami o dzieło a umowami zlecenia na gruncie ubezpieczeń społecznych – wybrane orzecznictwo SN
 2. Kontrowersyjny wyrok SN w sprawie skrzypaczki – motywy, którymi kierował się Sąd Najwyższy
 3. Umowy cywilnoprawne podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 4. Zasady opłacania składek za pracownika na zleceniu lub umowie o dzieło w przypadku, gdy wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy
 5. Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia
 6. Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych
 7. Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek za granicą

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych a Polski Ład 

 1. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pełniących funkcje na podstawie powołania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16