WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE – z uwzględnieniem zmian od 1.01.2021 r. oraz problematycznych aspektów – w światle najnowszych interpretacji i wyroków SN

Od stycznia 2021 roku pracodawca zawartą umowę o dzieło będzie musiał zgłosić w ciągu 7 dni do ZUS. Będzie to dodatkowy i czasochłonny obowiązek dla płatników zatrudniających na podstawie umów o dzieło. Zwieranie umów cywilnoprawnych w dalszym ciągu budzi wiele pytań i niepewności. Na szkoleniu zajmiemy się problematycznymi aspektami zawierania umów zlecenia i o dzieło – wyjaśnimy wątpliwości związane z rozliczeniami wynagrodzeń zleceniobiorców. W dużej części szkolenie zostało oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.

Program szkolenia

Umowy cywilnoprawne – zmiany od 1.01.2020 r.

 • Obowiązek raportowania zawartych umów o dzieło do ZUS

 

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice
 • Umowa o dzieło versus umowa zlecenia – przykładowe orzecznictwo SN w sprawie umów z wykładowcami i artystami
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń SN

 

Płaca minimalna w umowach zlecenia

 • Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych
 • Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych w 2020 i 2021 roku
 • Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców a płaca minimalna

 

Prawa autorskie

 • Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego
 • Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę - zapisy, zakres obowiązków, etc.
 • Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu
 • Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich

 

Koszty uzyskania przychodu z praw autorskich

 • Stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
 • Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu
 • Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych
 • 50% koszty a próby artystyczne
 • Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodu – stanowiska organów podatkowych
 • Ryzyko wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego (w szczególności wyroku w sprawie skrzypaczki) na prawo do 50% kosztów podatkowych

 

Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń zleceniobiorców

 • PPK a lista płac
 • Podstawa obliczenia wpłat do PPK
 • Limit 30% przeciętnego wynagrodzenia a wpłaty do PPK
 • Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje wpłat na PPK
 • Korekty listy płac a PPK
 • Zmiana deklaracji ZUS RCA w związku z wejście w życie PPK

 

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 • Źródła przychodów, do których kwalifikowane są umowy cywilnoprawne – działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza.
 • Umowy cywilnoprawne wykonywane w ramach i poza działalnością gospodarczą – zasady opodatkowania
 • Rozliczenie korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zleceniobiorców na gruncie podatkowym

 

Zwolnienie dochodów z umów zlecenia osób do 26 roku życia

 • Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia
 • Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia
 • Zwolnienie dochodów od stycznia 2020 roku
 • Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

 

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych zawartych z zagranicznymi podmiotami

 • Różnice w opodatkowaniu zapraszanych artystów z Polski i z zagranicy
 • Certyfikat rezydencji zagranicznych artystów – skutki posiadania i jego braku
 • Informacje podatkowe wystawiane w przypadku artystów z zagranicy
 • Finansowanie kosztów podróży osób na umowach cywilnoprawnych – diety, zwrot kosztów, wyżywienie
 • Koszty związane z zaproszeniem zagranicznych artystów a ich przychód podatkowy
 • Udostępnienie sprzętu osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych – używanie do celów służbowych

 

Umowy cywilnoprawne – aspekt ubezpieczeniowy

 • Umowy cywilnoprawne podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • Zasady opłacania składek za pracownika na zleceniu lub umowie o dzieło w przypadku, gdy wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych
 • Finansowanie kosztów dojazdu zagranicznych artystów a składki na ubezpieczenie społeczne
 • Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek za granicą
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16