WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE w Instytucjach Kultury – z uwzględnieniem aspektów przeniesienia praw autorskich oraz obowiązujących przepisów i zmian zapowiadanych w ramach Polskiego Ładu – w światle najnowszych interpretacji i wyroków SN

Zwieranie umów cywilnoprawnych przez instytucje kultury budzi wiele pytań i niepewności.

Wątpliwości wywołał wyrok ze stycznia 2017 r., w którym to Sąd Najwyższy uznał, że publiczne wykonanie utworu przez orkiestrę nie jest dziełem, lecz zleceniem wywołał poruszenie w instytucjach kultury. Z kolejnego wyroku z (sygn. akt III UK 147/16) wynika, że Sąd Najwyższy nie dopatrzył się również cech umowy o dzieło w umowach zawartych z aktorem, konferansjerem, muzykami grającymi w zespole, z osobami prowadzącymi warsztaty z zakresu tańca, czy muzykiem, który aranżował muzykę w ramach koncertów edukacyjnych dla dzieci.

Na szkoleniu zajmiemy się problematycznymi aspektami zawierania umów zlecenia i o dzieło.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

Umowy cywilnoprawne – zmiany od 1.01.2020 r.

 1. Obowiązek raportowania zawartych umów o dzieło do ZUS

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 1. Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice
 2. Konieczne zmiany treści umów cywilnoprawnych
 3. Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych
 4. Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych
 5. Rachunki stosowane do umów cywilnoprawnych
 6. Uprawnienia PIP w zakresie kontroli wynagrodzeń zleceniobiorców

Prawa autorskie

 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego
 2. Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę – zapisy umowy, zakres obowiązków, etc.
 3. Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu
 4. Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich

Koszty uzyskania przychodu z praw autorskich

 1. Stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
 2. Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych
 3. Wynagrodzenie urlopowe i chorobowe a możliwość zastosowania 50% kosztów podatkowych
 4. Konieczność prowadzenia ewidencji pracy twórczej przy umowach o pracę a 50% koszty – stanowisko organów podatkowych i sądów
 5. Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodu – stanowiska organów podatkowych
 6. Ryzyko wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego (w szczególności wyroku w sprawie skrzypaczki) na prawo do 50% kosztów podatkowych
 7. Nowe zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od 1.1.2018 r.
 8. Najnowsze interpretacje indywidualne odnośnie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 1. Różnice w opodatkowaniu zapraszanych artystów z Polski i z zagranicy
 2. Certyfikat rezydencji zagranicznych artystów – skutki posiadania i jego braku
 3. Informacje podatkowe wystawiane w przypadku artystów z zagranicy
 4. Finansowanie kosztów podróży osób na umowach cywilnoprawnych – diety, zwrot kosztów, wyżywienie
 5. Koszty związane z zaproszeniem zagranicznych artystów a ich przychód podatkowy
 6. Udostępnienie sprzętu osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych – używanie do celów służbowych
 7. Możliwość wykorzystania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13) przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne – aspekt ubezpieczeniowy

 1. Rozróżnienie pomiędzy umowami o dzieło a umowami zlecenia na gruncie ubezpieczeń społecznych – wybrane orzecznictwo SN
 2. Kontrowersyjny wyrok SN w sprawie skrzypaczki – motywy, którymi kierował się Sąd Najwyższy
 3. Umowy cywilnoprawne podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 4. Zasady opłacania składek za pracownika na zleceniu lub umowie o dzieło w przypadku, gdy wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy
 5. Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia
 6. Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych
 7. Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek za granicą

Wpływ planów związanych z Polskim Ładem na umowy zlecenia

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16