WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w SZKOŁACH WYŻSZYCH OPZ • Tryby • Wyłączenia stosowania PZP • SWZ • Badanie i oferta • Umowy

Program szkolenia

 1. Udzielanie zamówień o wartości do 130 000 zł
 • regulamin udzielania zamówień podprogowych
 • obligatoryjne przepisy Kc
 • badanie rynku
 • ocena ofert

 1. Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem specyfiki zamówień udzielanych przez szkoły wyższe
 • równoważność w OPZ
 • oferty częściowe

 1. Tryby udzielania zamówień publicznych
 • tryb podstawowy (negocjacje/bez negocjacji)
 • przetarg nieograniczony
 • wolna ręka

 1. Zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe (art. 11 ust. 1 pkt 3 Pzp)

        5. Specyfikacja Warunków Zamówienia

 • zasady sporządzania
 • błędy w SWZ – zakres dopuszczalności poprawienia
 • modyfikacja SWZ
 • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
 • zasady dzielenia/łączenia zamówień publicznych

 1. Badanie i ocena ofert
 • podpisy elektroniczne – weryfikacja, walidacja, dokumentowanie
 • oferty konsorcjum – kontrowersyjne orzecznictwo
 • warunki udziału w postępowaniu
 • kryteria oceny ofert (w tym kryteria pozacenowe)
 • omyłki w ofertach – co można poprawiać
 • rażąco niska cena – kiedy można zignorować
 • próbki – jak je oceniać

 1. Umowy w zamówieniach publicznych
 • zawarcie umowy – w terminie związania ofertą i poza terminem,
 • treść umowy – kary umowne, wynagrodzenie (ryczałt czy kosztorys)
 • zmiana umowy – przesłanki dopuszczalności
 • klauzule niedozwolone – granice zakazu
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16