WEBINARIUM: NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE – prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy praktyki, orzecznictwo

Cel szkolenia i korzyści:

 • Omówienie procedury prawidłowego postępowania w sprawie wydawania decyzji dot. naruszenia stanu wód na gruncie
 • Omówienie kwestii dot. utrzymywania urządzeń wodnych
 • Omówienie kwestii dot. utrzymywania melioracji
 • Omówienie problemów praktycznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przypadków z praktyki trenera oraz uczestników szkolenia
 • Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów praktycznych, wymiana doświadczeń

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne
 2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.
 3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:
 • Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r.
 • Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r.
 1. Kwestie proceduralne:
 • Wszczęcie postępowania
 • Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:
  • Kto jest stroną postępowania
  • Kwestie problematyczne – nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.
 • Przeprowadzanie czynności dowodowych – oględziny
 • Ekspertyza biegłego:
  • Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
  • Zakres ekspertyzy – na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta
  • Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania – czy mamy obowiązek zlecać nową ekspertyzę
  • Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania
  • Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA
  • Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy
  • Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?
 • Badanie zarzutu przedawnienia –  jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu)
 • Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr. wod.
 • Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr. wod. – jak prawidłowo sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków
 • Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:
  • Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr. wod. – w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania
  • Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr. wod. – w tym wskazanie obowiązków dot. utrzymywania melioracji wodnych
  • Jakie dowody musi posiadać gmina by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
  • Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
  • Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania
  • Inne problemy – np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr. wod. a art. 26 ustawy o odpadach
 • Kwestie dot. niewykonania nakazu:
  • Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
  • Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?
 • Ugoda wodnoprawna:
  • Kiedy może być zawarta
  • Zatwierdzanie ugody
 • Inne problemy praktyczne:
  • „Spory sąsiedzkie”
  • Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania
 • Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań
 1. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń.

UWAGA: PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16