WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w placówkach oświatowych z ramowym WZOREM dokumentu Standardu uwzględniającym specyfikę oświaty

Zbliża się termin wdrożenia standardów ochrony małoletnich w placówkach oświaty. Od 15 sierpnia nowe przepisy będą już w pełni egzekwowane przez organy kontrolne, a za ich brak grożą kary.

Przepisy weszły w życie 15 lutego 2024 r. Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Obowiązek opracowania i wdrożenia ma każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też artystyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci –  do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Mowa tu o wszystkich placówkach pracujących z osobami do 18. roku życia.

Program szkolenia

 1. Placówki oświatowe jako podmioty zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
 2. Zakres treści Standardów
 • Relacje między małoletnim a personelem placówki
 • Zasady i procedurę podejmowania interwencji
 • Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień
 • Zasady przeglądu i aktualizacji standardów
 • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
 • Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
 • Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
 • Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone
 1. Obowiązki względem zatrudnianych osób
 • Obowiązki pracodawcy
 • Dopuszczenie do działalności na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Kontrola niekaralności – zasady i zakres
 1. Kontrola obowiązków         
 • Organy kontroli
 • Uprawnienia kontrolujących
 1. Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony małoletnich
 • Rodzaje naruszeń obowiązków
 • Osoby odpowiedzialne za naruszenia
 • Wysokość kar
 1. Ramowy wzór dokumentu w wersji edytowalnej - Standard Ochrony Małoletnich
 2. Odpowiedzi na pytania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16