WEBINARIUM: Procedura wydawania DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH w 2024 r. wraz z omówieniem NOWELIZACJI "Ustawa usprawniająca proces inwestycyjny"

Program szkolenia

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia (podstawy prawne, pojęcia podstawowe w tym m.in. inwestycje strategiczne inwentaryzacja przyrodnicza)

2. Zmiany przepisów w latach 2017-2023 wraz ze wskazaniem przepisów przejściowych

3. OMÓWIENIE NOWELIZACJI z września 2023 r. wraz z przepisami przejściowymi. Problemy praktyki

3. Przedsięwzięcia wymagające decyzji środowiskowej, problemy z kwalifikacją

4. Przed jakimi decyzjami/zgłoszeniami/uchwałami jest wymagana decyzja środowiskowa

5. Zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej

6. Decyzja środowiskowa a legalizacja samowoli budowlanej

7. „Ważność” decyzji środowiskowej (art. 72 ust3 i 4 uuiś)

8. Cesja decyzji środowiskowej

9. Właściwość organów wydających decyzje środowiskowe – spory kompetencyjne. Który organ zmienia decyzję w razie zmiany przepisów dot. właściwości

10. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową – w tym wniosek składany w formie elektronicznej. Zmiany wprowadzone nowelizacją

11. Strony postępowania oraz uprawnienia organizacji ekologicznych

12. Procedura dot. przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (w tym omówienie udziału społeczeństwa). Zmiany wprowadzone nowelizacją

13. Procedura dot. przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko – z podziałem na procedurę bez OOS i z OOS

14. Właściwość organów opiniujących/uzgadniających i ich rola w procedurze

15. Prawidłowo sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia – zmiany w tym zakresie

16. Prawidłowo sporządzony raport po nowelizacji

17. „Dobra decyzja środowiskowa” –  wymogi prawne, orzecznictwo, dobre praktyki

18. Zmiana decyzji środowiskowej

19. Zadania organu po wydaniu decyzji środowiskowej

20. Najczęściej zachodzące błędy oraz ich konsekwencje (zwłaszcza w aspekcie trybów nadzwyczajnych z KPA – kiedy może być stwierdzona nieważność decyzji środowiskowej oraz kiedy można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją środowiskową – w tym uprawnienia RDOŚ z art. 76 uuiś)

21. Zakres związania decyzją środowiskową, procedura egzekucyjna, administracyjne kary pieniężne

22. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

23. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000

24. Procedura transgraniczna

25. Odpowiadanie na pytania/dyskusja/wymiana doświadczeń

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16