Sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2019 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Liczne zmiany przepisów w zakresie podatków i finansów sprawiają wiele wątpliwości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. W sferze finansów publicznych pojawiły się nowe rodzaje operacji finansowych, które należy prawidłowo wykazywać w sprawozdaniach o zobowiązaniach czy należnościach. Niektóre rodzaje zdarzeń finansowych zostały zdefiniowane na nowo. Ministerstwo Finansów również w licznych interpretacjach wyjaśniało wątpliwości dotyczące zasad prawidłowego wykazywania operacji finansowych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N. Szkolenie ma szczegółowo wyjaśnić wszelkie problematyczne kwestie w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych

2. Terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez SP ZOZ

3. Zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z

 • Przykłady i szczegółowe zasady sporządzania formularza Rb-Z
 • Wykazywanie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym zobowiązań z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.
 • Nieprawidłowości w wykazywaniu zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z

5. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ

 • Przykłady i szczegółowe zasady sporządzania formularza Rb-UZ
 • Zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w Rb-UZ i Rb-Z za IV kwartał 2019r
 • Wykazywanie zobowiązań według pierwotnego i pozostałego terminu zapadalności

6. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N

 • Przykłady i szczegółowe zasady sporządzania formularza
 • Należności oraz wybrane aktywa finansowe wyłączone z wykazywania w sprawozdaniu Rb-N
 • Szczegółowe omówienie wykazywania danych w wierszach: „pożyczki”, „depozyty”, „należności wymagalne” i „należności pozostałe”
 • Zasady wykazywania depozytów w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał
 • Nieprawidłowości w wykazywaniu „pozostałych należności” w sprawozdaniu Rb-N

7. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN

8. Praktyczna analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych

9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości - istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa

10. Pytania i konsultacje indywidualne

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch