Split payment, JPK_VDEK i inne zmiany VAT oraz aktualne problemy VAT w BRANŻY WODNO-KANALIZACYJNEJ – 2019/2020

Program szkolenia

1. Podzielona płatność i przymusowa podzielona płatność w branży wodno-kanalizacyjnej

 • jakie faktury mogą być opłacane w podzielonej płatności
 • likwidacja odwrotnego obciążenia w kraju  od 1 listopada 2019 r. (przepisy przejściowe)
 • przymusowa podzielona płatność na niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r. (obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)

 

2. Nowy schemat JPK_VDEK

 • zastąpienie JPK-VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) schematem JPK-VDEK od 1 kwietnia 2020 r. oraz przepisy przejściowe
 • kary porządkowe
 • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów z w JPK_VAT 

 

3. Zmiany w zakresie kas fiskalnych i wystawania faktur

 • kasy fiskalne online od 1 maja 2019 r.
 • ewidencjonowanie na kasie fiskalnej – praktyczne problemy (obowiązek stosowania kas, korekta paragonu fiskalnego, awaria kasy i kasa rezerwowa itp.,
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej po 1 maja 2019 r. (dostawy wody i pozostałych mediów)
 • JPK_FA, od 1 lipca 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(2)
 • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy  (sankcje dla sprzedawcy i nabywcy) – od 1 stycznia 2020 r.
 • do 31 lipca 2019 r. trzeba było zmienić przyporządkowanie liter do stawek na kasie fiskalnej

 

4. Ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 • definicja ustrukturyzowanej faktury
 • dane, które powinna zawierać ustrukturyzowana faktura – specjalna platforma
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • sposób przesyłania ustrukturyzowanej faktury
 • kiedy zamawiający otrzymuje ustrukturyzowaną fakturę, a kiedy ma prawo zastrzec, iż nie przyjmuje ustrukturyzowanych faktur

 

5. Nowa matryca stawek podatkowych – ma być stosowana od 1 kwietnia 2019 r. (przepisy szczególne i przejściowe, wiążąca informacja stawkowa) – skutki dla branży wodno-kanalizacyjnej

- stawki VAT w branży wodno-kanalizacyjnej

 

6. Pozostałe zmiany w zakresie podatku VAT w 2019 r. i 2020 r.

 • modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków i budowli – od 1 września 2019 r.
 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników – od 1 września 2019 r.
 • zmiany w zakresie wykreślania z rejestru podatników VAT – od 1 września 2020 r.
 • zapłata gotówką za transakcje, których równowartość przekracza 15 000 zł wyłączy od 1 stycznia 2020 r. wydatek z kosztów podatkowych
 • Centralny Rejestr Podatników VAT od 11 września 2019 r. 

 

7. Obowiązek podatkowy w branży wodno – kanalizacyjnej   

 • jak ustalić moment dokonania dostawy towarów i wykonania usługi
 • usługi ciągłe a obowiązek podatkowy
 • zaliczki, przedpłaty, raty a obowiązek podatkowy
 • moment powstania obowiązku z przypadku dostawy mediów (w szczególności dostawy wody oraz usług oczyszczania ścieków)
 • usługi najmu, dzierżawy itp. oraz refaktura mediów – obowiązek podatkowy
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla robót budowlanych /wyrok TSWE z 2 maja 2019 r. w sprawie C‑224/18 (Budimex SA)/

 

8. Podstawa opodatkowania w branży wodno – kanalizacyjnej   

 • co obejmuje podstawa opodatkowania
 • podstawa opodatkowania w przypadku zaliczek, przedpłat, rat
 • podstawa opodatkowania a refaktura
 • korekta podstawy opodatkowania 
 • podstawa opodatkowania w dostawie nieruchomości

 

9. Podatek naliczony i zwroty w branży wodno-kanalizacyjnej   

 • warunki przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • definicja podatku naliczonego
 • podatek naliczony z tytułu używania pojazdów samochodowych
 • ustalenie kwoty podatku naliczonego za pomocą prewskaźnika i jego korekta – istotne dla zakładów komunalnych i gmin samodzielnie sprzedających wodę
 • odliczenie częściowe i proporcjonalne (oraz korekta proporcjonalnie odliczonego VAT)
 • terminy odliczenia podatku naliczonego

 

10. Zasady wystawiania faktur

 • kiedy wystawienie faktury jest obowiązkowe
 • co powinna zawierać faktur (dane ogólne i szczególne)
 • terminy wystawienia faktur, w tym faktura za wodę i kanalizację (wystawianie faktur w przypadku braku odczytu licznika)
 • faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktury
 • duplikaty faktur
 • faktury elektroniczne (zwykłe)

 

11. Pozostałe wybrane zagadnienia istotne dla branży wodno-kanalizacyjnej

 • -wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (w tym: miejsce opodatkowania, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, podatek naliczony,  dokumentacja)
 • import usług (w tym: miejsce opodatkowania, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, podatek naliczony,  dokumentacja)
 • przeliczanie kwot wyraźnych w walucie obcej
 • „ulga na złe długi” po 1 stycznia 2019 r.
 • bony towarowe dla pracowników po 1 stycznia 2019 r.    
 • czynności nieodpłatne

 

12. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch