Przymusowa podzielona płatność od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i inne zmiany i problemy w podatku VAT w SŁUŻBIE ZDROWIA – 2019/2020 Szkolenie skierowanie jest do publicznych i niepublicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Szkolenie nakierowane jest na praktyczne aspekty zagadnień związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem podatku VAT.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie podatku VAT istotnych z punktu widzenia jednostek służby zdrowia szczególności w szkoleniu zostaną omówione zasady stosowania i zakres zwolnień z podatku VAT w odniesieniu usług medycznych i usług paramedycznych, a także zagadnienia ogólne podatku VAT -  w kontekście aktualnej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sadów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwa wspólnotowego. W szkoleniu przedstawiona zostanie rola interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministra Finansów, interpretacji indywidualnych, a także orzecznictwa sądowego, w szczególności wyroków TK, uchwał  NSA i wyroków TSWE. W szkoleniu przedstawione zostaną również zmiany w 2018 r., tj. podzielona płatność i rachunek VAT, objecie JPK mikroprzedsiebiorców, nowy schemat JPK_VAT(3)), oraz planowane (kasy fiskalne on-line, rejestr podatników VAT) zmiany w podatku VAT.

Program szkolenia

1. Podzielona płatność i przymusowa podzielona płatność w służbie zdrowia

 • jakie faktury mogą być opłacane w podzielonej płatności
 • likwidacja odwrotnego obciążenia w kraju  od 1 listopada 2019 r. (przepisy przejściowe)
 • przymusowa podzielona płatność na niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r. (obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)
 • sankcje za niedokonanie zapłaty w podzielonej płatności w sytuacji, gdy na dane towary lub usługi będzie obowiązkowa
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy w przypadku braku zapłaty w podzielonej płatności

 

2. Nowy schemat JPK_VDEK od 1 kwietnia 2020 r.

 • zastąpienie JPK-VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) nowym schematem JPK-VAT, dwa warianty: JPk-V7 i JPK_V7K od 1 kwietnia 2020 r. oraz przepisy przejściowe dotyczące podmiotów leczniczych
 • kary porządkowe za błędy w JPK
 • rewolucja w zasadach prowadzenia ewidencji VAT rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów z w JPK_VAT

 

3. Zmiany w zakresie kas fiskalnych i wystawania faktur

 • kasy fiskalne on-line od 1 maja 2019 r.
 • ewidencjonowanie na kasie fiskalnej – praktyczne problemy (obowiązek stosowania kas, korekta paragonu fiskalnego, awaria kasy i kasa rezerwowa itp.,
 • usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy stomatologów – brak zwolnienia z kasy fiskalnej
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej po 1 maja 2019 r.
 • JPK_FA, od 1 lipca 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(2)
 • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy  (sankcje dla sprzedawcy i nabywcy) – od 1 stycznia 2020 r.

 

4. Ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 • definicja ustrukturyzowanej faktury
 • dane, które powinna zawierać ustrukturyzowana faktura – specjalna platforma
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • sposób przesyłania ustrukturyzowanej faktury
 • kiedy zamawiający otrzymuje ustrukturyzowaną fakturę, a kiedy ma prawo zastrzec, iż nie przyjmuje ustrukturyzowanych faktur

 

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku VAT w 2019 r. i 2020 r.

 • nowa matryca stawek podatkowych – ma być stosowana od 1 kwietnia 2019 r. (przepisy szczególne i przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)
 • modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków i budowli – od 1 września 2019 r.
 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników – od 1 września 2019 r.
 • zmiany w zakresie wykreślania z rejestru podatników VAT – od 1 września 2020 r.
 • zapłata gotówką za transakcje, których równowartość przekracza 15 000 zł wyłączy od 1 stycznia 2020 r. wydatek z kosztów podatkowych
 • Centralny Rejestr Podatników VAT od 11 września 2019 r. 

 

6.  Wysokość podatku z tytułu świadczenia usług medycznych oraz innych czynności  

 • problem świadczeń złożonych w służbie zdrowia
 • problem miejsca opodatkowania usług medycznych
 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej zwolnione z podatku VAT
 • usługi w zakresie opieki medycznej opodatkowane według stawki 23%
 • miejsce świadczenia usług opieki zwrotnej – problem zagranicznych pacjentów
 • usługi na zlecenie sądów, prokuratur policji, ZUS, KRUS itp.
 • badania kliniczne – stawka i miejsce ich opodatkowania
 • usługi paramedyczne (usługi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, fizjoterapeuci itd.)
 • usługi transportu sanitarnego; zabezpieczanie imprez masowych
 • dostawa i WNT leków i wyrobów medycznych / krwi, narządów ludzkich, mleka kobiecego
 • usługi techników dentystycznych oraz dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów
 • import usług opieki medycznej (np. badań laboratoryjnych)
 • zwolnienie dla dostawy towarów nabytych bez prawa do odliczenia
 • zwolnienie podmiotowe w służbie zdrowia
 • wynajem pomieszczeń i refaktura mediów
 • outsourcing usług medycznych
 • zwolnienie z VAT na czynności wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne
 • usługi kompleksowego leczenia otyłości, w tym leczenie chirurgiczne
 • usługi gotowości do pełnienia dyżuru w sobotę, niedzielę i święta i usługi wykonywania leku
 • usługi przechowywania materiału biologicznego pobranego do przeszczepów
 • badanie diagnostyczne wykonywane z inicjatywy pacjenta, ze skierowaniem i bez skierowania – czy potrzebne oświadczenie pacjenta
 • usługi wykonania testów diagnostycznych do badan naukowych
 • usługi gotowości do świadczenia usług medycznych
 • usługi w zakresie szkoły rodzenia 
 • miejsce świadczenia badań klinicznych
 • usługi rehabilitacyjne świadczone odpłatnie i nieodpłatnie
 • usługi przechowywania zwłok
 • zwolnienia od podatku VAT usługi leczenia łysienia
 • zwolnienie usług transportu wykonywanego na zlecenie lekarza oraz bez zlecenia lekarza
 • stawka 23 i 8% w służbie zdrowia
 • usługi najmu i refaktura mediów

 

7.  Pozostałe kwestie dotyczące rozliczeń podatku VAT istne dla służby zdrowia – wybrane zagadnienia

 • zasady rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wybrane problemy i planowane zmiany
 • zasady rozliczenia importu i „eksportu” usług rzez jednostki służby zdrowia (wybrane problemy)
 • zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR – zmiany od 1 września 2019 r.
 • „ulga na złe długi” po 1 stycznia 2019 r., w tym oczekujące zmiany
 • bony towarowe dla pracowników po 1 stycznia 2019 r.    
 • zasady wystawiania faktur i e-faktur, faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów faktur oraz ich przechowywanie
 • odliczenie podatku naliczonego w służbie zdrowia (wybrane zagadnienia)
 • metoda kasowa w służbie zdrowia
 • ustalania podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego

 

8. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch