VAT od podstaw z uwzględnieniem specyfiki instytucji KULTURY jako czynnych podatników podatku od towarów i usług – JPK, centra usług wspólnych, pre-współczynnik Szkolenie - VAT w instytucjach kultury

Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres obejmuje szeroką gamę zagadnień poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specyficznej dla instytucji kultury. W czasie zajęć przekażemy uczestnikom wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych. Omówimy problemy dotyczące PROPORCJI I PREWSPÓŁCZYNNIKA, jak również zmiany dotyczące wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego urzędom skarbowym dokonywanie precyzyjnej kontroli ksiąg oraz kwestie związane z centralizacją VAT w gminach.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

 • Podatnicy podatku VAT
  •   Instytucja kultury jako czynny podatnik VAT – czynności rejestracyjne
 • Zwolnienie podmiotowe z VAT
  •   Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT
 • Zwolnienia przedmiotowe z VAT

2. Podatek od wartości dodanej – VAT

 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku
 • Podatek naliczony
 • Podatek należny
 • Zobowiązanie podatkowe w VAT

3. Obowiązek podatkowy

 • Moment powstania obowiązku podatkowego – zasada ogólna
 • Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego

4. Obowiązki ewidencyjne

 • Rejestr zakupu VAT
 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Kasy fiskalne
 • Deklaracje VAT

5. Fakturowanie

 • Obowiązek wystawienia faktury
 • Terminy wystawiania faktur
 • Dane na fakturze
 • Zasady kontroli biznesowej

6. Prewspółczynnik  i proporcje w VAT

 • Pojęcie działalności gospodarczej w VAT
 • Pojęcie nieodpłatnej działalności innej niż gospodarcza
 • Zasady określania prewspółczynnika w rozliczaniu VAT
 • Korekta roczna z tytułu „sprzedaży mieszanej”

7. Jednolity plik kontrolny

8. Zasady funkcjonowania centrów usług wspólnych

9. Konsultacje

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch