WEBINARIUM: RUCH SŁUŻBOWY w szkołach i placówkach oświatowych oraz ZMIANY przepisów KADROWYCH w 2023 r. Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską.

 

Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego). Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela,  przeniesienie do innej placówki.


 

Program szkolenia

 

I. RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 1. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
  • Postępowanie przy umowach o pracę
  • Konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i konsultacji związkowej
  • Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy)
 2. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
  • Uzupełnianie etatu
  • Przeniesienie do innej szkoły
  • Zmiana stanowiska pracy (pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli, odrębności dotyczące stosunków pracy z mianowania i umowy o pracę,
 3. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
  • Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
  • Forma wypowiedzenia
  • Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  • Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy)
  • Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
   •  ochrona przedemerytalna
   •  ochrona związana z rodzicielstwem
   •  ochrona związkowa i SIP
 4. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
  • Postępowanie sądowe
  • Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
  • Kwestia zwrotu odprawy

II. ZMIANY W URLOPACH I UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - zmiany obowiązują od 26 kwietnia

 • Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – rodzaje i zasady korzystania (odrębności dotyczące nauczycieli)
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli
 • Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania i ewidencjonowania
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich (nowe zasady wnioskowania, odłączenie od urlopów macierzyńskich, nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego)
 • Urlopy ojcowskie – nowe zasady korzystania
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • Nowe zasady ochrony stosunku pracy związanej z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16