WEBINARIUM: Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2024/25 • problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli • najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania. Procedury dotyczące modyfikacji treści stosunku pracy nauczycieli, z uwzględnieniem różnic wynikających z podstawy zatrudnienia. Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela,  przeniesienie do innej placówki. Analiza szczególnej ochrony stosunku pracy nauczycieli. Omówienie orzecznictwa sądowego w sprawach oświatowych i jego zastosowanie w praktyce.

Program szkolenia

1. Postępowanie w przypadku konieczności obniżenia wymiaru etatu nauczyciela
 • ­ Zmiana treści umowy o pracę
  • Porozumienie zmieniające warunki pracy
  • Wypowiedzenie warunków zatrudnienia
  • Odrzucenie proponowanych warunków zatrudnienia i jego skutki
  • Odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym
 • ­ Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 
  • Tryb ograniczenia etatu i jego skutki
  • Terminy składania propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia i odpowiedzi nauczyciela
  • Przydzielenie godzin po ograniczeniu zatrudnienia
  • Zgoda na ograniczenie etatu a urlop dla poratowania zdrowia 

2. Zmiana stanowiska nauczyciela
 • ­ Pojęcie stanowisko w przypadku nauczycieli
 • ­ Przeniesienie na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
 • ­ Łączenie pracy na różnych stanowiskach pedagogicznych
 • ­ Ustalenie okresu obowiązywania zmian w zakresie stanowiska
 • ­ Zmiana stanowiska a szczególna ochrona stosunku pracy

3. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
 • ­ Uzupełnianie etatu w innej szkole lub szkołach
  • Procedura i terminy
  • Uzupełnianie etatu na innym stanowisku
  • Zmiana liczby godzin zajęć w trakcie roku a uzupełnianie etatu
 • ­ Przeniesienie do innej szkoły
  • Procedury dotyczące przeniesienia
  • Świadectwo pracy w razie zmiany szkoły
  • Dokumentacja pracownicza 

4. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
 • ­ Współdziałanie ze związkiem zawodowym
  • Ustalenie przynależności związkowej
  • Konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy – zasady
 • ­ Forma wypowiedzenia
  • Forma pisemna a forma elektroniczna 
 • ­ Określanie przyczyny wypowiedzenia
  • Przyczyna organizacyjna
  • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  • Tryb ustalania kryteriów
 • ­ Doręczenie wypowiedzenia 
  • Odmowa odbioru wypowiedzenia przez nauczyciela
  • Doręczenie w czasie nieobecności nauczyciela w pracy
  • Termin na doręczenie  wypowiedzenia w szkołach
  • Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki
 • ­ Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
  • Ochrona związana z usprawiedliwioną nieobecnością
  • Ochrona przedemerytalna
  • Ochrona związana z rodzicielstwem
  • Ochrona związkowa i SIP

5. Uprawnienia wynikające z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
 • ­ Odprawa pieniężna
  • Sposób ustalania wysokości odprawy w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela
  • Podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych a zakres uprawnień
  • Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna i inne świadczenia
 • ­ Stan nieczynny
  • Termin na wniosek 
  • Korzyści stanu nieczynnego
  • Przywrócenie do pracy ze stanu nieczynnego a dodatkowe zatrudnienie w tym okresie
  • Stan nieczynny a odwołanie od wypowiedzenia 

6. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
 • ­ Postępowanie sądowe
  • Odpowiedź na pozew nauczyciela i postępowanie dowodowe
  • Wyrok i apelacja (terminy)
 • ­ Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
  • Zgłoszenie gotowości do pracy
  • Postępowanie ze świadectwem pracy 
  • Zwrot odprawy

7. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16