WEBINARIUM: Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (podmiotu leczniczego) praktyczne warsztaty z wzorem raportu a także przydatnymi plikami Excel i Word

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania raportu w formie edytowalnej takie jak: przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników, szablon do przygotowania prognozy finansowej w Excelu.

Celem szkolenia jest przedstawienie w praktyczny sposób procesu przygotowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu. Na szkoleniu przedstawimy przykładowy raport i omówimy jego poszczególne elementy. Wskażemy w jaki sposób przygotować raport, by na jego podstawie przygotować następnie program naprawczy.

Szkolenie skierowane jest dyrektorów finansowych i ich zastępców, głównych księgowych i pracowników działów finansowych a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych.

Zgodnie z art.53a.1 ustawy o działalności leczniczej w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej - ustawa o działalności leczniczej

 • Omówienie aspektów prawnych i rozporządzenia wykonawczego
 • Wstęp do metodologii sporządzania analiz finansowych

2. Zakres Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ

 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy
 • Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ
 • Podejście praktyczne do metodologii sporządzania prognoz finansowych SP ZOZ
 • Wskaźniki ekonomiczno-finansowe zgodnie w rozporządzeniem Ministra Zdrowia omówienie związku z poszczególnymi pozycjami w prognozie

3. Prognoza - Uwarunkowania formalne i analiza otoczenia SP ZOZ

 • Wstęp i opis SP ZOZ
 • Otoczenie podmiotu – prawne, gospodarcze
 • Kierunki rozwoju
 • Pozycja podmiotu na mapie potrzeb zdrowotnych
 • Demografia i istotne wskaźniki dotyczące zachorowań
 • Zasoby kadrowe, infrastruktura techniczna

4. Prognoza - diagnoza przyczyn trudnej sytuacji podmiotu:

 • Przyczyny zewnętrzne
 • Przyczyny wewnętrzne – przykłady analizy efektywności działalności podmiotu
 • Przykłady rozwiązań organizacyjnych realizowanych w celu zdiagnozowania przyczyn trudnej sytuacji

5. Prognoza- Planowane działania restrukturyzacyjne:

 • Planowanie działań restrukturyzacyjnych
 • Przykłady działań restrukturyzacyjnych
 • Uwarunkowania restrukturyzacji działalności:
  • restrukturyzacja kosztów osobowych
  • zużycie materiałów i energii
  • koszty usług obcych z analizą opłacalności outsourcingu
  • systemy informatyczne wykorzystanie zasobów w praktyce
  • kalkulacja kosztów leczenia jako kluczowy element oceny efektywności

6. Prognoza -  źródła finansowania i ogólna ocena działań restrukturyzacyjnych

 • Źródła finansowania działań naprawczych
 • Harmonogram realizacji działań naprawczych
 • Ocena efektywności działań naprawczych – metody, wskaźniki

7. Prognoza finansowa na okres trzech lat przedstawiana w 3 wariantach:

 • Wariant optymistyczny
 • Wariant realny
 • Wariant pesymistyczny

8. Planowanie wskaźników i przygotowanie podmiotu do monitorowania realizacji przyjętych założeń w trzyletniej prognozie

 • Wskaźniki monitorowania realizacji przyjętych wartości w prognozach i odniesienie do rzeczywiście uzyskiwanych wyników
 • Informacja zarządcza oraz narzędzia kontroli skuteczności wdrażanych działań naprawczych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16