WEBINARIUM: Finanse, rachunkowość, podatki w podmiotach leczniczych – ważne i problematyczne zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Finansowych, Głównych księgowych, Kadry podmiotów leczniczych.

Program szkolenia

Uwarunkowania formalne i zmiany przepisów w podmiotach leczniczych 

 • Istotne ostatnie zmiany w przepisach w dotyczące podmiotów leczniczych – przegląd
 • Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania
 • Uwarunkowania zamówień publicznych w kontekście planu finansowego
 • Rejestr umów – praktyczne uwarunkowania
 • Istotne kwestie związane z personelem podmiotu leczniczego
 • Przygotowania do zmian w standardzie rachunku kosztów

Kluczowe kwestie finansowe w podmiotach leczniczych 

 • Uwarunkowania formalne w kwestiach finansowych
 • Plan finansowy – jako konstrukcja gospodarki pieniężnej
 • Gospodarowanie majątkiem podmiotu leczniczego
 • Umowy wieloletnie, umowy kontraktowe w odniesieniu do rocznego planu finansowego
 • Finanse podmiotu leczniczego w kontekście zamówień publicznych
 • Korekty planu finansowego – uwarunkowania formalne, a uwarunkowania praktyczne
 • Nakłady inwestycyjne, w tym finansowane z różnych źródeł, wydatki remontowe
 • Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
 • Fakturowanie usług, refakturowanie
 • Problematyka nieściągalnych należności w odniesieniu do finansów publicznych
 • Skutki Wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie pokrywania strat SP ZOZ
 • Uwarunkowania formalne dotyczące pokrywania strat w podmiotach leczniczych

Rachunkowość, podatki

 • Umorzenia odsetek przez kontrahentów – aspekt rachunkowy i podatkowy
 • Darowizny, nieodpłatne przekazanie – dokumentacja, ewidencja, podatki
 • Ewidencja i wycena zapasów, produkty lecznicze, wyroby medyczne a prawo farmaceutyczne
 • Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.
 • Przełom roku – współmierność kosztów, korekty kosztów, wyceny
 • Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia
 • Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych w tym rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Przychody – rozpoznawanie, ewidencja, korekta przychodów na przełomie roku
 • Istotne kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

Inne sprawy

 • Rola Rady Społecznej – funkcje, uwarunkowania
 • Rola Podmiotu tworzącego – istotne aspekty
 • Nadzór nad podmiotem leczniczym przez podmiot tworzący na podstawie art. 121, ust. 1, w związku z ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.)
 • Zasady przeprowadzania kontroli podmiotu leczniczego
 • Inne instytucje upoważnione do kontroli merytorycznej w obszarze finansów publicznych
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Otoczenie gospodarcze
 • Otoczenie prawne
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16