Zmiany w rachunkowości oraz podatkach w 2019 r. istotne dla podmiotów leczniczych w związku z obowiązkiem wdrożenia zmienionego STANDARDU RACHUNKU KOSZTÓW od 2020 r. w tym obowiązkowe zmiany w planie kont, obowiązkowa podzielona płatność

Od 1 stycznia 2020 r w podmiotach leczniczych wchodzi w życie standard rachunku kosztów, wprowadzany na podstawie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 22 lipca 2014 r.( Dz.U. 2014 poz. 1138). Art. 31 lc ust. 6 wprowadza zapis, zgodnie z którym świadczeniodawcy (z wyłączeniem POZ i podmiotów nie zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych), którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, będą zobowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego według zaleceń zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Oznacza to, że większość świadczeniodawców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, ilości zatrudnionego personelu, liczby pacjentów czy zakresu realizowanych świadczeń będzie zobowiązana do prowadzenia bardzo szczegółowego rachunku kosztów. 

 

Program szkolenia

I. Zmiany w zakresie rachunku kosztów od 2020 r. w związku z obowiązkiem stosowania zmienionego standardu rachunku kosztów - obowiązek przekazywania danych o kosztach przez świadczeniodawców mających podpisaną umowę z NFZ

 1. Elementy zmienionego standardu rachunku kosztów
 2. Omówienie zmian rozporządzenia i przygotowanie do wdrożenia nowego standardu
 3. Przygotowanie SP ZOZ do stosowania zmienionego standardu
 4. Omówienie istotnych przepisów prawa, których stosowanie ma wpływ na rachunek kosztów w SP ZOZ
 5. Krajowe Standardy Rachunkowości a praktyka ich zastosowania w SP ZOZ
 6. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów, a źródła danych

 

II.   Istotne zmiany w PODATKU VAT obowiązujące od 2019 r. i 2020 r.

 1. Obowiązkowa PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1 listopada 2019 r.
 2. Nowe wzory JPK
 3. Elektroniczna faktura

III.  Istotne zmiany w PODATKU CIT obowiązujące od 2019 r.

 1. Koszty podatkowe - istotne zmiany w przepisach od 2019 r. i w 2020 r.
 2. Kalkulacje i rozwiązania związane z implementacją standardu rachunku kosztów, wraz z omówieniem ich wpływu na zeznanie podatkowe
 3. Jak przygotować się do sporządzenia zeznania podatkowego za 2019 r.

 

IV. Raportowanie schematów podatkowych MDR

 

V.  Krótkie omówienie istotnych zmian w przepisach  PIT obowiązujących od 2019 r.

 1. Ulga dla młodych czyli zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia  (od 1 sierpnia 2019 r.)
 2. Obniżenie stawki  podatku PIT do 17%  (od 1 października 2019 r.)
 3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w podatku PI
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch