WEBINARIUM: Elektronizacja zamówień według nowego Prawa zamówień publicznych

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

Przed webinarium można przesyłać pytania do wykładowcy, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów.  Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań przed webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłane po szkoleniu

Program szkolenia

 

 1. Obowiązkowa komunikacja elektroniczna w postępowaniach o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości, w tym krajowych
 • Wymagania nałożone na zamawiającego
 • Czy możliwe są odstępstwa od elektronizacji

 

 1. Rodzaje podpisów elektronicznych wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, jak je zweryfikować?

 

 1. Wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców
 • Oświadczenie wstępne wykonawcy w nowym trybie podstawowym w procedurze krajowej oraz JEDZ – forma, termin składania, aktualność
 • Kwestie rozumienia oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody)
 • E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu

 

 1. Oferty w postępowaniu elektronicznym
 • Reguły składania elektronicznej oferty lub oferty podlegającej negocjacjom w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych
 •  Reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych
 • Otwarcie ofert  - brak wymogu jawności, nowy termin otwarcia, nowe obowiązki wynikające z elektronizacji
 • Odrzucenia oferty z powodu  niespełnienia wymagań zamawiającego związanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej

 

 1. Wadium -  wymóg wnoszenia w postaci elektronicznej oraz nowe reguły zwrotu elektronicznego wadium
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

- certyfikat przesłany w formie elektronicznej

 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16