WEBINARIUM: Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany od 22 czerwca br. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szkolenie obejmuje całościowe przedstawienie problematyki objętej ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej i jej zmian obowiązujących od 22 czerwca 2023 r. Dokształcenie jest niezbędne m.in. dla podmiotów, na które nałożono obowiązki związane z ujawnianiem procederu przemocy w środowisku rodzinnym tj. przede wszystkim pracowników socjalnych, nauczycieli, policjantów czy przedstawicieli służby zdrowia.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza istotne, wręcz rewolucyjne zmiany – począwszy od zmiany samej jej nazwy, czy modyfikacji definicji przemocy w rodzinie, poprzez wprowadzenie dodatkowej formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domowąprogramów psychologiczno-terapeutycznychodpowiedzialności karnej. Ponadto ustawa zakłada także szereg nieznanych dotychczas rozwiązań i regulacji m.in. mających na celu usprawnienie pracy zespołów interdyscyplinarnych, postępowania z osobami nierealizującymi nałożonych na nich obowiązków, jak również pracy grup roboczych.

Program szkolenia

1. Założenia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 • cele i zasadność wprowadzonych zmian ustawy przeciwprzemocowej
 • objaśnienia terminologii i definicji zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy –  wskazanie różnic znaczeniowych
 • praktyczne przykłady wypełniające założenia definicji w tym przykłady to obrazujące
 • praktyczne przykłady wykluczające zaistnienie zjawiska przemocy domowej
 • ochrona osób doznających przemocy domowej
 • obowiązki nakładane według nowych przepisów na osoby stosujące przemoc domową

2. Analiza i ocena wprowadzonych zmian pod kątem ich skuteczności i wymierności

 • znaczenie zmiany definicji przemocy i szerszy krąg osób doznających przemocy –  jak to będzie wyglądało w rzeczywistości?
 • uproszczenie zasad funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych – czy jest to możliwe?
 • nowe obowiązki przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – jak sobie z tym poradzić?
 • uchylanie się sprawcy przemocy od współpracy – konsekwencje

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządowym – zadania gminy, powiatu i województwa – praktyczne spojrzenie na zagadnienie

 • gminny system przeciwdziałania przemocy
 • programy profilaktyczne w powiatach
 • ośrodki wsparcia i programy dla osób stosujących przemoc
 • działania na rzecz osób doznających przemocy

4. Nowe, skuteczne sposoby reakcji zespołów interdyscyplinarnych wobec sprawcy przemocy

 • formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową, w tym odpowiedzialność karna za niestosowanie się do nałożonych obowiązków
 • działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
  • skład, formalne warunki funkcjonowania, organizacja pracy i posiedzeń
  • obowiązki członków ZI oraz przewodniczącego ZI
  • praktyczne zastosowanie proponowanych zmian z zakresu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych
  • zadania zespołu interdyscyplinarnego
  • dokumentacja jaka będzie konieczna do funkcjonowania ZI w tym wprowadzenie KPA
  • wprowadzenie KPA do procedury – jaki zakres?

5. Studium przypadku – prezentacja kazusów umożliwiająca analizę prawną oraz wskazanie rozwiązania6.  Postępowanie skargowe na działalność zespołu lub grup diagnostyczno-pomocowych


7. Omówienie projektu planowanej nowelizacji ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej - poszerzenie uprawnień w zakresie wydania wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się – narzędzia coraz częściej stosowanego w przypadku samego już podejrzenia stosowania przemocy


8. Wnioski, dyskusja, dobre praktyki

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16