WEBINARIUM: NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO z lipca i września 2020 r. wraz z omówieniem przepisów przejściowych oraz PRZEPISÓW SPECUSTAWY COVID-19 dotyczących prawa budowlanego

Ustawa nowelizująca Prawo budowlane wchodzi w życie 19 września 2020 roku. Celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zmianie ulegną m.in:

 • wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
 • wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów,
 • pozwolenie na budowę będzie już po 5 latach nie do podważenia,
 • uproszczona zostanie procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych.

Program szkolenia

 1. ZMIANY PROCEDURY UDZIELANIA POZWOLEŃ BUDOWLANYCH/DOPUSZCZANIA OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA ZAWARTE W SPECUSTAWACH DOT. COVID-19 (m.in. art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. wstrzymania/zawieszenia terminów, udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in. przepisów procedury)
 2. Przepisy przejściowe do nowelizacji z lipca i września 2020 r.
 3. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego - podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
 4. Odstępstwo od warunków technicznych – zmiany w tym zakresie
 5. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego - w tym nowe uregulowania w tym zakresie. Jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (omówienie podstawowych kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces inwestycyjno-budowlany)
 6. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem
 7. Zasady udzielania pozwoleń na budowę - procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
 8. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania - omówienie art. 36a Pr.bud, w tym w zakresie zmiany przepisu. Zmiany projektu technicznego – art. 36b Pr.bud.
 9. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa - omówienie art.  37 Pr.bud. nowy art. 37 a oraz art. 57 g
 10. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę – omówienie art. 40 Pr.bud
 11. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia
 12. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
 13. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych
 14. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania – zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
 15. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 16. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje - nowe zasady   legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)
 17. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń, „dobre praktyki” (pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia)
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.