WEBINARIUM: PPK na liście płac – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie naliczania wpłat do PPK, a także wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.  Szkolenie w szczególności polecane jest osobom, które szykują się do procesu pierwszych naliczeń wpłat do PPK.

Na szkoleniu omówione zostaną problemy, z którymi spotykają się w praktyce osoby naliczające wpłaty do PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to temat nowy, który wśród pracowników działów kadrowo-płacowych budzi wiele wątpliwości. Brak jasnych przepisów, zmieniające się interpretacje
i chaos w programach kadrowo-płacowych sprawia, że obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych może być problemem dla pracodawców. 

Na szkoleniu odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu obsługi PPK. Poszerzymy wiedzę i umiejętności z zakresu PPK, które usprawnią proces zawierania umów, obsługi wniosków i naliczania wpłat.

Zapraszamy również do podzielenia się swoimi pytaniami i wątpliwościami na naszym szkoleniu.

Program szkolenia

I. Uczestnictwo w PPK

1. Członkowie zarządów jako uczestnicy PPK

2. Czy młodociani, którzy ukończyli 18 r.ż. mogą zostać uczestnikami PPK?

3. Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?

4. Jak prawidłowo ustalić długość okresu zatrudnienia uprawniającego do uczestnictwa w PPK?

5. Sposób ustalania okresu zatrudnienia uprawniającego do uczestnictwa w PPK w przypadku różnych form zatrudnienia

II. Zawieranie umów o prowadzenie PPK w praktyce

1. Ustalanie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK

2. Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym

3. Ponowne zatrudnienie a uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK – czy należy zawrzeć nową umowę o prowadzenie dla pracownika?

4. Do kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym?

5. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która wcześniej złożyła deklarację
z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK

III. Naliczanie wpłat do PPK w praktyce

1. Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK

2. Tzw. „trzydziestokrotność” a naliczanie wpłat do PPK

3. Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia

4. Naliczanie wpłat do PPK dla osób:

 • przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie
 • przebywających na zwolnieniach lekarskich
 • korzystających z urlopów bezpłatnych

5. Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK – brak możliwości naliczania wpłaty pracownika

6. Naliczanie wpłaty do PPK w przypadku:

 • złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK
  • sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
  • konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty
 • złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK
 • zmiany wysokości wpłaty dodatkowej
 • rezygnacji z wpłaty dodatkowej

IV.  Zaliczka na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy do PPK

1. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy

2. Moment powstania przychodu po stronie pracownika

3. Termin dokonania wpłaty do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki – przykłady

V. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK

1. Moment złożenia deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a obowiązek skorygowania naliczeń wpłat do PPK na listach płac

2. Rezygnacja z dokonywania wpłat a 4 letnie okresy wznowienia naliczeń

3. Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie

4. Korekty naliczenia wpłat do PPK z  tytułu złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat

VI. Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia

VII. Raportowanie wpłat do PPK na ZUS RCA

VIII. Naliczanie wpłat do PPK w przypadku śmierci pracownika

IX. RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej

X. Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK

XI. Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer

XII. Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK

XIII. Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu

 • zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK
 • błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie

Czy pracodawca może zapłacić do instytucji zaległe wpłaty i potrącić je z wynagrodzenia pracownika?

XIV. Pytania – czas dla uczestników szkolenia

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16