WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności obowiązków, jakie spadną na nich w związku z nowymi regulacjami, co obejmuje przede wszystkim nowe rodzaje umów, które muszą zostać zawarte, terminy ich zawarcia, czy obowiązki informacyjne względem załogi. Szczegółowo zostaną również omówione kwestie naliczania wpłat na PPK i ich wpływ na listę płac.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. obowiązek wprowadzenia PPK ciąży na każdym pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Dla pracodawców strefy finansów publicznych oznacza to utworzenie planu i odprowadzenie pierwszych składek do PPK od 1.01.2021 r.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Webinarium rozpocznie się o godz. 9:00 i zakończy o godz. 13:00.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów.

Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Program szkolenia

1. PPK – informacje ogólne

 • Terminy dotyczące PPK w jednostkach oświatowych
 • Uczestnictwo w PPK – dobrowolne i obowiązkowe
 • Znaczenie portalu PPK

2. PPK od strony pracowniczej

 • Pojęcie osoby zatrudnionej – czyli osoby objętej PPK
 • Problematyka dotycząca osób korzystających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych
 • Limity wiekowe – sposoby obliczania terminów – wyjaśnienia praktyczne
 • Rezygnacja z PPK – zasady

3. Obowiązki jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem PPK

 • Organy uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez szkoły i placówki oświatowe
 • Terminy zawierania umów dotyczących PPK i odprowadzania pierwszych wpłat na PPK
 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK – warunki i terminy
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK – warunki i terminy
 • Ochrony danych osobowych w związku z utworzeniem i prowadzeniem PPK
 • Udział związków zawodowych w zawieraniu umów związanych z PPK
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników
 • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
 • Transfer środków z PPK przy zmianie zatrudnienia

4. Wpłaty na PPK i ich wpływ na listę płac

 • Wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
 • Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
 • Dotacja z budżetu tzw. opłata powitalna oraz coroczna dopłata
 • Wpłaty dodatkowe
 • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
 • Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do PPK przez pracownika
 • Terminy odprowadzania wpłat do PPK do instytucji finansowej
 • Rozliczanie na liście płac wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu na przykładach
 • Archiwizowanie dokumentacji PPK – terminy i zasady

5. PPK a stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych

6. Wypłaty, podział środków i dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK

 • Wypłata po osiągnięciu 60 roku życia
 • „Pożyczka” na  wkład mieszkaniowy
 • Wypłata w związku z poważnym zachorowaniem
 • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
 • Dziedziczenie środków

7. Kary za niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK

8. PPK a kwestie podatkowe

 • Wpłaty i wypłaty - kiedy z podatkiem, a kiedy bez niego?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16