Zasady opracowywania i wdrażania zasad (polityki) rachunkowości w Instytucji Kultury

Program szkolenia

I. Wprowadzenie

  • Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Zwolnienie podmiotowe z VAT
  • Ustawa z dnia 29.09.1994 r.  rachunkowości (…) Art. 10.

1. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:
 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

  •  zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami  księgi głównej
  •   wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach  danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych
  •   opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub  funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia  dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji
  •  systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w ust. 1.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.(…)”   Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

II. Zarządzenie kierownika w sprawie zasad (polityki ) rachunkowości
 
III. Zasady (polityka) rachunkowości – wzór – propozycja
1. Księgi rachunkowe
2. Dowody księgowe
3. Opis stosowanych w IK metod wyceny aktywów i pasywów
 1) Definicje
 2) Zasady wyceny na dzień bilansowy
 3) Istotność a pojęcie błędu
 4) Ustalanie wyniku finansowego i jego podział

IV. Zasady ochrony i archiwizowania ksiąg handlowych
1. Stosowany system F-K i jego notyfikacja
2. Ochrona dokumentów i ksiąg handlowych – profilaktyka antywirusowa
 1)Okres przechowywania ksiąg handlowych a tzw. Ścieżka kontroli biznesowej na gruncie ustawy o Vat

V. Zasady , terminy i formy przeprowadzania inwentaryzacji
1. Dokumentacji inwentaryzacji

Załącznik nr 1
1. Wzór „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”
Wzór: „Dodatkowe informacje i objaśnienia”

Załącznik nr 2 (pobieżne omówienie)
1. Plan kont z komentarzem wskazanie rekomendowanych wzorów np. z „Polityka rachunkowości dla instytucji kultury” ze wskazaniem zdaniem trenera zmian i modyfikacji ww wydawnictwa.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch