Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 r. w podmiotach leczniczych praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Program szkolenia

1.  Rozliczenie roczne PDOP w podmiotach leczniczych za 2019 rok
•  Omówienie etapów przygotowania materiałów do sporządzenia rozliczeń z zakresu PDOP
•  Przychody podatkowe – omówienie przypadków występujących w podmiotach leczniczych
•  Wyszczególnienie różnic przychodów w ujęciu rachunkowym a podatkowym
•  Koszty podatkowe – omówienie przypadków występujących w podmiotach leczniczych
•  Wyszczególnienie różnic kosztów w ujęciu rachunkowym a podatkowym
•  Rachunek kosztów. – metody i praktyka rachunku kosztów w odniesieniu do sprawozdania finansowego sporządzanego za 2018 r. wraz z omówieniem ich wpływu na podatek dochodowy

2.  Sporządzenie zeznania rocznego CIT 8  w podmiotach leczniczych za 2019 r.
•  Omówienie zeznania CIT 8 za 2019 r. – specyficzne uwarunkowania dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
•  Przychody podatkowe – identyfikacja, wyliczenie
•  Koszty podatkowe – identyfikacja, wyliczenie
•  Informacja o odliczeniach od dochodu – CIT O za 2019 r.
•  Omówienie zakresu odliczeń od dochodu możliwych do zastosowania w podmiotach leczniczych
•  Odliczenia od dochodu dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 UPDOP
•  Ustalenie zysku, straty podatkowej
•  Ustalenie podstawy opodatkowania
•  Wydatkowanie dochodów zwolnionych z podatku na cele niestatutowe
•  Szczegółowe omówienie tematyki opodatkowania wydatków na PFRON
•  Załączniki do zeznania rocznego, w tym CIT ST

3.  Omówienie kosztów niestanowiących KUP skutkujących koniecznością zapłaty podatku dochodowego

4.  Przykłady liczbowe i omówienie danych (m.in. PFRON, prewspółczynnik VAT a podatek dochodowy) z zastosowaniem arkusza Excel

5.  Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok dotyczące podmiotów leczniczych

6.  Ważne zmiany w przepisach w 2018 r. dotyczące środków trwałych
•  Zmiana kwoty granicznej środków trwałych z 3500 zł do 10 000 zł
•  Zmiana klasyfikacji rodzajowej środków trwałych
•  Omówienie KRS 11 „Środki trwałe”

7.  Omówienie niezbędnych zmian w polityce rachunkowości w 2019 r. ze względu na wprowadzone zmiany w przepisach w zakresie podatku VAT, a także w związku z obowiązkami w zakresie pozostałych struktur JPK

8.  Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania – zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, które mają wpływ na badanie sprawozdania finansowego

9.  Krótkie omówienie istotnych zmian w przepisach obowiązujących od 2019 r. i 2020 r.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić po zajęciach  przelewając należność na rachunek MODUS Centrum Wiedzy: ING BANK ŚLĄSKI SA 92 1050 1924 1000 0090 9740 9735. Dokument księgowy zostanie przekazany na szkoleniu lub przesłany pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 5 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch