WEBINARIUM: WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI w 2024 r. oraz e-Doręczenia w oświacie z uwzględnieniem zmian oraz problematycznych kwestii

Program szkolenia

 1. E-doręczenia w jednostkach oświatowych
  • podmioty obowiązane do korzystania z e-dręczeń
  • harmonogram wprowadzania e-Dręczeń – Termin wdrożenia w jednostkach publicznych w tym oświacie?
  • odpłatność za usługi
  • tworzenie adresu do e-doręczeń
  • e-doręczenia a ePUAP
  • usługi hybrydowe
 2. Źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
  • przepisy powszechnie obowiązujące
  • akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
  • orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli
 3. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
  • wynagrodzenie zasadnicze (dokumentowanie prawa do określonej stawki)
  • dodatek stażowy (problematyka ustalenia dodatku przy zatrudnieniu w kilku szkołach, okresy zaliczane do stażu pracy)
  • dodatek motywacyjny (najczęściej popełniane błędy)
  • dodatek funkcyjny, w tym dodatek za wychowawstwo (zasady przyznawania i odbierania)
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
   • gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych
   • przydzielanie i odbieranie godzin
   • godziny ponadwymiarowe na innym stanowisku
   • rozliczanie godzin ponadwymiarowych w niepełnych tygodniach pracy (święta, nieobecności, dni wolne od zajęć)
  • świadczenie „na start”
 4. Inne świadczenia ze stosunku pracy
  • nagroda jubileuszowa
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym nowe możliwości związane z urlopem opiekuńczym)
  • odprawy (emerytalna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia
  • ze względu na awans zawodowy
  • z innych przyczyn
 6. Zasady wynagradzania pracowników z art. 15 ustawy – Prawo oświatowe
  • status osób zatrudnianych na w/w podstawie
  • zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
  • rodzaje świadczeń pracowniczych przysługujących tej grupie pracowników
  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. – skutki i zasady
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16