Zmiany w gospodarowaniu odpadami w PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w 2020 r. i inne obowiązki w obszarze ochrony środowiska

  Na szkoleniu odpowiemy na wiele wątpliwości dotyczących gospodarowania odpadami w placówkach oświatowych. Szkoła, przedszkole to miejsce powstawania i zbierania wielu odpadów. Jak traktować odpady ze stołówki, odpady powstające w gabinetach pielęgniarskich, gdzie oddawać tonery, świetlówki? Czy placówka oświatowa może zbierać zakrętki, baterie, makulaturę? Jakie wymogi musi spełniać – czy musi rejestrować się w KOBiZE czy BDO? To tylko niektóre problem, które poruszymy.

Program szkolenia

I. Jakie wymogi formalne w zakresie ochrony środowiska powinna spełniać każda placówka oświatowa?

 • ochrona powietrza atmosferycznego
 • gospodarka opakowaniami i odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa

 

II. Spełnianie wymogów – czyli jak to załatwić?

 •  rozliczenia środowiskowe – czy mnie to dotyczy?
  •  czy placówka oświatowa musi rejestrować się w bazie KOBiZE i jak to zrobić?
 •  gospodarka odpadami po ostatnich rewolucyjnych zmianach
  •  rejestr BDO czy dotyczy placówek oświatowych?
  •  nieprofesjonalne zbieranie odpadów – czy tu nastąpiła jakaś zmiana?
  •  gabinet dentystyczny i pielęgniarski w szkole – jak traktować odpady tam powstające?
  •  odpady trudne – tonery, świetlówki, ect. – jak najefektywniej z nimi postępować?
  •  odpady ze stołówki – czy to odpad komunalny?
  •  odpady opakowaniowe – komu je oddawać?
 •  gospodarka wodno-ściekowa  
  •  kiedy placówka oświatowa musi wystąpić o pozwolenie wodno-prawne
  •  czy placówkę dotyczy rozliczenie z Wodami Polskimi?

 

III. Opłaty – czyli co i ile będzie kosztować?

 •  kiedy sprawozdanie, a kiedy opłata?
 •  jak obliczać należne opłaty i skąd czerpać dane
 •  archiwizacja dokumentacji – jak długo należy przechowywać dokumentacje

 

IV. Sankcje, kary i środki dyscyplinujące – czyli co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

 •  za co kara, a za co mandat – czyli ile to będzie kosztować?
 •  organy uprawnione do ich nakładania, sankcji

 

V. Wymogi prawne ochrony środowiska w bieżącej działalności placówek oświatowych

 • gdzie szukać obowiązujących przepisów czyli rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze), rozporządzenia unijne, dyrektywy
 • co to znaczy i czy mnie to dotyczy – definicje i aktualne interpretacje kluczowych pojęć w ramach Prawa Ochrony Środowiska
 • pozwolenie, zgłoszenie – czyli jakie komponenty ochrony środowiska najczęściej podlegające regulacjom
 • do jakiego urzędu - czyli organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska – zakres kompetencji

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch