WEBINARIUM: Zasady tworzenia REGULAMINU PRACY ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH oraz procedura „Niebieskie Karty” po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz wg nowego rozporządzenia z przykładowym wzorem regulaminu

Od czerwca obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, sukcesywnie wchodzą w życie również regulujące ten zakres akty wykonawcze.   

Podczas szkolenia omówimy najistotniejsze zmiany regulujące prace zespołów interdyscyplinarnych, w tym procedurę „Niebieskie Karty”, z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty. Szczególną uwagę poświęcimy tematyce związanej z obowiązkiem przyjęcia w każdym zespole interdyscyplinarnym regulaminu określającego warunki jego funkcjonowania. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną przykładowe, możliwe do zastosowania zapisy regulaminów, uwzględniające obecnie obowiązujące wymogi prawne.

Szkolenie dedykowane jest osobom powołanym w skład zespołu interdyscyplinarnego, które wg obowiązujących przepisów mają obowiązek przyjęcia regulaminu dot. prac zespołów interdyscyplinarnych, tj.

 • pracowników socjalnych
 • funkcjonariuszy Policji
 • żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
 • pracowników socjalnych specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej
 • asystentów rodziny
 • nauczycieli
 • osób wykonujących zawód medyczny: lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny
 • przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • pedagogów, psychologów lub terapeutów, będący przedstawicielami podmiotów tj.  OPS, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia
 • kuratorów sądowych
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych

Program szkolenia

1. Podstawowe założenia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 • formy/rodzaje przemocy domowej
 • zakres kręgu „osób doznających przemocy domowej
 • diagnozowanie przemocy w oparciu o jej definicję

2. Powołanie i działalność zespołów interdyscyplinarnych (ZI) i grup diagnostyczno-pomocowych (GDP)

 • regulacje prawne ZI i GDP
 • skład, warunki formalne dla funkcjonowania, organizacji pracy i posiedzeń ZI i GDP
 • rola członków ZI, ich obowiązki i uprawnienia

3. Praca ZI i GDP

 • akty prawne konieczne do wprowadzenia w ramach funkcjonowania ZI i GDP
 • zasadność określenia zadań ZI i GDP w regulaminie
 • wzory dokumentów – czy istnieją formularze do dokumentowania prac ZI i GDP?

4. Tworzenie regulaminu zespołu interdyscyplinarnego

 • określenie w regulaminie celów funkcjonowania ZI i GDP
 • zapisy regulujące kwestie zasad zwoływania posiedzeń
 • określenie treści regulujących tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych
 • kształtowanie regulacji stanowiących o zasadach postępowania z dokumentacją wytworzoną w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego
 • zasadność uregulowania w regulaminie innych istotnych przepisów dotyczących prac ZI i GDP –  jeśli tak, jakich?
 • WZÓR PRZYKŁADOWEGO/RAMOWEGO REGULAMINU

5. Zasady dokumentowania czynności realizowanych przez ZI i GDP

 • kiedy notatka, kiedy protokół?
 • dokumentowanie w formie elektronicznej – co oznacza?
 • rozwiązania mające wspomóc właściwe funkcjonowanie procedury
 • omówienie zasad poprawnego wypełniania dokumentacji NK –  formularz A, C, D

6. Zakończenie procedury Niebieskie Karty (NK)

 • kto zamyka procedurę NK?
 • dokumentacja dot. zamknięcia procedury NK
 • działania podejmowane po zamknięciu procedury NK – czym są działania monitorujące prowadzone przez GDP po zakończeniu procedury NK?

7. Postępowanie skargowe – czy warto określić jego zasady w regulaminie?

 • zasady stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w ramach prac ZI i GDP
 • elementy postępowania skargowego, na które warto zwrócić uwagę
 • możliwe sposoby rozpatrzenia skargi

8. Wnioski, dobre praktyki

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność. Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16