WEBINARIUM: STOSOWANIE KPA W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Doręczenia ● Postępowania administracyjne ● Wydawanie decyzji ● Postępowania nadzwyczajne

Program szkolenia

 1. Wskazanie praktycznych przykładów stosowania KPA w jednostkach pomocy społecznej
 2. Czy w pomocy społecznej decyzja administracyjna jest zawsze konieczna? Postępowania bezdecyzyjne, tryb pilny
 3. Czy DPS może wydać decyzję administracyjną?
 4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego
 5. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach
 6. Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami pomocy społecznej
 7. Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo w pomocy społecznej
 8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę
 9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
 10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 KPA
 11. Liczenie terminów na załatwienie sprawy w pomocy społecznej
 12. Doręczenia tradycyjne i elektroniczne
 • publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postepowanie administracyjne
 • zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
 • korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
 • problematyka ustalania skuteczności doręczenia
 • usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • adresy doręczenia
 • skuteczność doręczenia pism na adres mailowy organu i pracownika organu
 • dochowanie terminu przy doręczeniach elektronicznych
 1. Wezwania
 2. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
 3. Dowody w postępowaniu o przyznanie świadczeń
 4. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny
 5. Rodzinne wywiady środowiskowe, ich przeprowadzenie oraz sporządzanie protokołu
 6. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne
 7. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne
 8. Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych
 9. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych w pomocy społecznej
 10. Procedura wydawania decyzji administracyjnej
 11. Kontrola instancyjna decyzji – odwołanie w pomocy społecznej
 12. Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji)
 13. Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego)
 14. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
 15. Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń
 16. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej
 17. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej i ich wpływ na procedurę wydawania decyzji administracyjnej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16