WEBINARIUM: Jak bezpiecznie zwiększyć wynagrodzenia pracownika kosztem niższych podatków w jednostkach sektora finansów publicznych?

Rosnące wymagania pracowników oraz kryzys finansowy, wymuszający redukcję kosztów to problemy każdego pracodawcy, w tym pracodawców z sektora finansów publicznych. Rozwiązaniem są działania prowadzące do wzrostu wynagrodzenia pracownika, a przez to zwiększenia atrakcyjności jednostki sektora finansów publicznych jako pracodawcy, poprzez rozsądne planowanie podatkowe oraz racjonalne wykorzystanie dostępnych ulg podatkowych. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom bezpiecznych rozwiązań podatkowych, dzięki którym obciążenie podatkowe pracownika spadnie, a tym samym nastąpi realny wzrost jego dochodu, przy jednoczesnym zachowaniu obciążeń pracodawcy na tym samym poziomie. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalny wzór dokumentów dających prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu w tym m.in. wzór umowy o pracę, wzór ewidencji pracy, wzór ewidencji utworów itd.

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał prawo zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu (e-mail).

Program szkolenia

 1. Możliwość zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu
 • Definicja działalności twórczej oraz twórcy
 • Znaczenie pojęcia utworu
 • Znaczenie pojęć oraz stosowanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej
 • Przeniesienie prawa i udzieleni licencji do utworu
 • Programy komputerowe
 • Pozostałe utwory
 • Rodzaje umów dające prawo do skorzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodu
 • Przykłady działalności dającej prawo do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu
 • uczelnie i szkoły
 • teatry, opery, filharmonie
 • działalność muzealnicza w dziedzinie wystawienniczej naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej
 • działalność artystyczna m.in. w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki
 • działalność twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki
 • działalność w zakresie literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego
 • działalność w zakresie muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej
 • działalność w zakresie teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej
 • działalność publicystyczna oraz w zakresie dziennikarstwa
 • działalność w zakresie produkcji audialnej i audiowizualnej
 • działalność konserwatorska
 • jednostki lecznicze
 • działalność badawczo-rozwojowa, naukowa, naukowo-dydaktyczna, badawcza, badawczo-dydaktyczna oraz prowadzona w uczelni działalności dydaktyczna
 • Metody kalkulacji wynagrodzenia pracownika (50 % koszty uzyskania przychodu)
 • Warunki formalne umowy o pracę (zapisy dające prawo do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów)
 • Obowiązki ewidencyjne pracownika i pracodawcy
 • Analiza wzoru umowy oraz innych dokumentów
 • Zasady rozliczeń 50 % kosztów uzyskania przychodów
  • ograniczenia w stosowaniu kosztów
  • deklaracje i informacje podatkowe
  • pozostałe zagadnienia
 • Analiza zasad kalkulacji i stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na praktycznych przykładach

 1. Efektywne wykorzystanie ulg podatkowych
 • Ulga dla młodych
 • Ulga na powrót
 • Ulga dla rodzin 4 +
 • Pozostałe ulgi

 1. Ulga na innowacyjnych pracowników
 • Charakterystyka ulgi B+R
 • Założenia ulgi na innowacyjnych pracowników oraz zasady stosowania w praktyce

 1. Efektywne wykorzystanie obniżonej stawki PIT

 1. Możliwości oraz metody obniżenia składek do ZUS

 1. Zmiana formy zatrudnienia pracownika
 • Przejście na działalność gospodarczą
 • Umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Zryczałtowane formy rozliczeń
 • Pozostałe zagadnienia

 1. Zmiana źródła przychodu
 • Wykorzystanie instrumentów finansowych
 • Zmiana umowy
 • Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia
 • Pozostałe metody

 1. Raportowanie schematów podatkowych

 1. Pozostałe zagadnienia

 1. Case study – analiza na przykładach
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16