WEBINARIUM: Korekty list płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z  ZUS i US oraz wskazujemy na prawidłowe rozliczenia w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt dokumentacji płacowej,
 • pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt rozliczeń z  ZUS i US,
 • zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS i US,
 • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej.

Program szkolenia

 1. Korekty składki ubezpieczenie zdrowotneskładek emerytalno-rentowych
 • zwrot pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno-rentowych i niedopłata składki zdrowotnej
 • niedopłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłata składki zdrowotnej
 1. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 2. Korekty wynikające z przekształceń umów cywilnoprawnych
 • przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
 • przekształcenie umowy zlecenia w umowę o pracę
 1. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
 2. Jak postąpić w przypadku niedopłaty podatku?
 3. Korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 4. Jak rozliczyć nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%?
 5. Korekty z tytułu niezdolności do pracy
 • w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 • w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 • jak zmiana wypłaty wynagrodzenia chorobowego za zasiłek chorobowy wpływa na naliczoną zaliczkę na podatek?
 • w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
 1. Sesja pytań i odpowiedzi
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16