WEBINARIUM: KONTROLA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH - zakresu kontroli; uprawnienia kontrolujących

Kontrolę realizacji obowiązku wprowadzenia i przestrzegania standardów ochrony małoletnich wykonują: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa. Do wykonywania funkcji kontrolnych upoważniają oni pracowników podległych im urzędów. W przypadku stwierdzenia naruszenia wykonywania obowiązków przez zobowiązane podmioty powinno się niezwłocznie powiadomić policję lub prokuraturę. Między innymi za brak standardów w jednostce grozi odpowiedzialności karna.

Program szkolenia

Podmioty zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich


Ustalenie Standardów w placówce


Zakres treści standardów – dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności

 • Zasady zapewniające bezpieczne relacje
 • Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia
 • Procedury i osoby odpowiedzialne
  • Niebieska Karta
 • Zasady przeglądu i aktualizacji standardów
 • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki
 • Zasady i sposób udostępniania standardów do zaznajomienia się
 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń
 • Sposób dokumentowania i zasady przechowywania zgłoszonych incydentów lub zdarzeń

Obowiązki względem zatrudnianych osób

 • Obowiązki pracodawcy
 • Dopuszczenie do działalności na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Kontrola niekaralności – zasady i zakres
  • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  • Uzyskanie informacji z Rejestru
  • Zakres danych osobowych
  • Aktualność zaświadczenia o niekaralności
  • Procedura dla cudzoziemców
  •  Oświadczenia i odpowiedzialność za treść oświadczenia

Kontrola obowiązków  

 • Organy kontroli
  • Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa
  • Organ prowadzący jednostkę systemu oświaty/organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  • PIP i NFZ
 • Uprawnienia kontrolujących
 • Zakres kontroli
 •  Protokół kontroli

Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony małoletnich

 • Rodzaje naruszeń obowiązków
 • Osoby odpowiedzialne za naruszenia
 • Wysokość kar

Odpowiedzi na pytania

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16