WEBINARIUM: Kary za wycinkę zieleni w 2021 r.

Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkadzanie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody. Sankcje wymierzane na podstawie przepisów odrębnych. Aktualny stan prawny, problemy praktyki, orzecznictwo

Program szkolenia

 1. Przedmiot ochrony – pojęcie drzewa i krzewu, złomy i wywroty, zachowanie żywotności
 2. Organy właściwe do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych:
 1. wójt/burmistrz/prezydent miasta
 2. starosta
 3. marszałek województwa
 4. spory kompetencyjne
 5. problematyka dot. wojewódzkiego konserwatora zabytków
 1. Delikty:
 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • jakie drzewa nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka drzew owocowych)
 • jakie krzewy nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka tzw. terenów zieleni)
 • strony postępowania – kto ponosi odpowiedzialność
 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • kiedy ta odpowiedzialność zachodzi
 • strony postępowania
 1. zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • niszczenie koron drzew – podstawa odpowiedzialności, odrębności proceduralne (jakie prace w koronie są legalne)
 • inne przypadki niszczenia zieleni
 1. Uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa – podstawa odpowiedzialności
 2. Delikty dot. drzew podlegających procedurze zgłoszenia:
 1. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16;
 2. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8.

 

 

 

Prowadzenie postępowań administracyjnych celem wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych – problematyka kpa oraz uop:

 • zasady ogólne kpa
 • zasady dot. prawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego (oględziny, biegły, rozprawa administracyjna, zasada ocena dowodów, fakty nieudowodnione/wątpliwości co do stanu faktycznego)
 • prawidłowe ustalenie stron postępowania (problemy praktyki: kto odpowiada przy terenie stanowiącym współwłasność, odpowiedzialność wykonawców/podwykonawców, firm przesyłowych, udział w postępowaniu NGO)
 • zwolnienie z odpowiedzialności –  stan wyższej konieczności (przesłanki, orzecznictwo)
 • zasady ustalania wysokości kary w przypadku posiadania wymaganych danych
 • zasady ustalania wysokości kary w przypadku braku pnia/kłody itd. – regulacje uop
 • zasady dot. możliwych przypadków obniżenia administracyjnych kar pieniężnych
 • zasady przyznawania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych
 • kwestie dot. przedawnienia administracyjnych kar pieniężnych (niepowodzenie windykacji)
 • kwestie dot. przedawnienia możliwości wymierzenia kary (umorzenie w trybie art. 89 ust 10 uop)
 • problemy praktyki, orzecznictwo

 

Sankcje dot. innych naruszeń przy nielegalnej wycince:

 • odpowiedzialność wykroczeniowa/karna, cywilna
 • natura2000, park krajobrazowy/obszar chronionego krajobrazu
 • ochrona gatunkowa
 • pomniki przyrody
 • nieruchomości wpisane do rejestru zabytków
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.