Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – uchwalona przez Sejm i Senat)
Nauczyciele mają otrzymywać jednakowy dodatek za wychowawstwo. Najmłodszym nauczycielom będzie przysługiwało jednorazowe świadczenie socjalne "na start". Szczególną uwagę należy poświęcić przepisom przejściowym, czyli relacji między stosowaniem przepisów dotychczasowych i obowiązujących od 1 września 2019 r.

 

Program szkolenia

1.    Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów

 • Zatrudnienie nauczyciela stażysty i staż na nauczyciela kontraktowego po zmianach od 1.09.2019 r.
 • Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
 • Podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach
 • Kwestionariusze osobowe dla pracowników – problematyka ochrony danych osobowych
 • Limity zatrudnienia na czas określony nauczycieli
 • Zmiany w ocenie pracy nauczycieli i awansie zawodowym

2.    Wynagrodzenia nauczycieli

 • Składniki wynagrodzenia nauczycieli
 • Dodatek za wychowawstwo (wysokość, zasady)
 • Świadczenie „na start”
 • Podwyższanie wynagrodzenia – zasady

3.    Czas pracy

 • Ustalenie pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

4.    Zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

 • Ograniczenia w stosowaniu kar porządkowych

5.    Przepisy przejściowe wprowadzające zmiany

 • Awans zawodowy stażystów, którzy rozpoczęli staż w 2018 r.
 • Awans zawodowy pozostałych nauczycieli
 • Podwyżki wynagrodzeń
 • Dodatki za wyróżniającą pracę
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch