WEBINARIUM: Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zmiany organizacyjne i formalnoprawne w podmiotach leczniczych

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów została uchwalona przez Sejm 9 marca br. Po odrzuceniu przez Senat, ustawa będzie poddana ponownie pod głosowanie w Sejmie. Zapisy ustawy wchodzą w życie w różnych terminach. Ustawa ma objąć ponad 25 tys. podmiotów leczniczych, blisko 144 tys. praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz dziesiątki tysięcy pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Celem nowych przepisów jest poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz zobowiązanie do prowadzenia odpowiednich rejestrów medycznych. W większości przypadków proponowane w ustawie zapisy będą wiązały się z kolejnymi obowiązkami administracyjnymi i zmianami organizacyjnymi w podmiotach leczniczych.

Nowa ustawa nakłada szereg obowiązków i zmian m.in.:

 • wymóg obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów (jako warunek realizacji umów zawartych z NFZ o udzielanie świadczeń),
 • wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem dla podmiotów bez względu czy korzystają ze środków publicznych czy nie,
 • wprowadzenie obligatoryjnego rejestru zdarzeń niepożądanych – w tym ich identyfikowania, zgłaszania i rejestrowania oraz prowadzenia analizy ich przyczyn,
 • wdrożenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Projekt ustawy wprowadza również istotne zmiany w szeregu innych aktualnie obowiązujących ustaw, których przepisy mają szerokie zastosowanie w codziennej, operacyjnej działalności podmiotów leczniczych, niejednokrotnie stanowiąc o elementarnych zasadach ich funkcjonowania.

Program szkolenia

1. Założenia ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

 • Obecny stan formalnoprawny
 • Zagrożenia i szanse dla podmiotów leczniczych

2. Miary jakości w opiece zdrowotnej oraz ich znaczenie dla funkcjonowania podmiotu leczniczego

 • Kliniczny wskaźnik jakości opieki zdrowotnej
 • Konsumencki wskaźnik jakości w opiece zdrowotnej
 • Zarządczy wskaźnik jakości opieki zdrowotnej

3. Elementy systemu jakości w opiece zdrowotnej zawarte w nowej ustawie

 • Autoryzacja podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Wewnętrzny system zarzadzania jakością
 • odpowiedzialność za prowadzenie wewnętrznego sytemu zarządzania jakością
 • efektywna budowa wewnętrznego sytemu zarządzania jakością i jej powiązania z już istniejącymi procedurami
 • kwalifikacja zdarzeń niepożądanych, analiza ryzyka
 • analiza przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego, jej obligatoryjność, powoływanie zespołów do przeprowadzenia analizy
 • ocena jakości dokonywana przez pacjentów
 • obowiązek sprawozdawczy i raport jakości
 • działania represyjne
 • Akredytacja podmiotu leczniczego: stan aktualny i przewidziany ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
 • standardy akredytacyjne
 • procedury oceniające (wniosek o akredytację, przegląd akredytacyjny, raport z przeglądu,  rekomendacje Rady Akredytacyjnej)
 • Rejestry medyczne
 • Rejestr zdarzeń niepożądanych – analiza danych zawartych w rejestrze i ich konsekwencje dla podmiotu leczniczego

4. Konsekwencje formalnoprawne i finansowe dla podmiotów leczniczych związane z proponowanymi zapisami procedowanej ustawy w szczególności z uwzględnieniem

 • Zmian zasad zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Zmian w zapisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16