Ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych oraz problematyczne zagadnienia związane z wystawianiem faktur

18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy regulujące zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. W niniejszym szkoleniu przedstawione zostaną przesłanki do wystawienia faktury elektronicznej. Omówione zostaną zasady ich wystawiania i przesyłania, w tym rola Ministra Gospodarki. Wskazane zostanie w jakim zakresie do faktur tych stosujemy zasady ogólne (tj. ustawa o VAT), a w jakim odrębności. W szkoleniu przedstawione zostaną także obowiązujące od początku tego roku zmiany w podatku VAT, a także planowane zmiany w podatku VAT.

Program szkolenia

1. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych

 • Jakie przepisy regulują zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur w zamówieniach publicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tzw.  "platformy"?
 • Do jakich dostaw stosujemy ustrukturyzowane faktury? (zamówienia publiczne, koncesja na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne)
 • Co to jest platforma i do czego służy?
 • Kto tworzy i administruje platformą ?
 • Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na platformie?
 • Definicja ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
 • Definicja faktury i faktury elektronicznej – z ustawy o VAT
 • W jakich formatach może być przesyłana ustrukturowana faktura elektroniczna?
 • Definicja innego ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego.
 • Jakie wymagania określone w normie europejskiej musi spełniać ustrukturyzowana faktura elektroniczna oraz inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny?
 • Definicja normy europejskiej
 • Pomiędzy kim jest przesyłana ustrukturyzowana faktura elektroniczna?
 • Definicja zamówień publicznych na potrzeby stosowania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
 • Definicja wykonawcy na potrzeby stosowania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
 • Definicja zamawiającego na potrzeby stosowania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
 • Kiedy nie stosuje się przepisów o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych?
 • Czy zamawiający może nie wyrazić zgody na odbieranie od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?
 • Kiedy zamawiający może  wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?
 • Czy wykonawca  musi wysyłać zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy?
 • Czy zamawiający i wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę?
 • Czy zamawiający może upoważnić do odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy inne podmioty?
 • Czy zamawiający jest obowiązany do posiadania konta na platformie?
 • Termin założenia przez zamawiającego konto na platformie
 • Czy wykonawca musi mieć konto na platformie?
 • Czy korzystanie z platformy jest bezpłatne?
 • Jak następuje uwierzytelnienie użytkownika platformy?
 • Z jakich danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług składa się ustrukturyzowana faktura elektroniczna?
 • Jakie dane obowiązkowo musi zawierać jeszcze ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych?
 • Jakie dane powinna zawierać faktura w świetle ustawy o VAT?
 • Jakie jeszcze dane mogą być zamieszczone w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej?
 • Co powinien zawierać inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny?  
 • Od kiedy stosujemy przepisy o ustrukturowanych fakturach elektronicznych w zamówieniach publicznych?
 • Postępowania o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczęte przed 18 kwietnia 2019 r. i umowy zawarte w wyniku takich postępowań.

2. Problemy dotyczące wystawiania faktur (zwykłych)

 • Kiedy wystawiamy polską, a kiedy obcą fakturę?  
 • Kiedy trzeba wystawić fakturę „samoistnie” a kiedy na żądanie?
 • Czy beż żądania nabywcy – osoby indywidualnej można wystawić fakturę?  
 • Czy trzeba mieć uprzednio zgodę nabywcy na wystawienie faktury elektronicznej?
 • Czy fakturę może wystawić nabywca lub biuro rachunkowe?
 • Otrzymałem fakturę wystawioną przez komornika w imieniu dłużnika – czy mogę z niej odliczyć VAT?
 • Czy mogę odliczyć podatek VAT z kwitów autostradowych i biletów PKP/PKS?
 • Czy na każdą zaliczkę muszą wystawić fakturę?
 • Zaliczka i sprzedaż w tym samym miesiącu – czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową?
 • Problem faktur pro forma.
 • Czy mogę wystawić fakturę końcową w sytuacji gdy faktura zaliczkowa dokumentuje 100% ceny?
 • Czy katalog przypadków kiedy można wystawić fakturę korygująca jest zamknięty, czy otwarty?
 • Co powinna zawierać faktura korygująca?
 • Czy fakturę z pomyłkowym wskazaniem nabywcy można skorygować do zera?
 • Kiedy rabat w treści faktury pierwotnej a kiedy faktura korygująca?
 • Czy zawsze muszę mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej, aby obniżyć podatek VAT należny?
 • Czy autoresponder może być potwierdzenie odbioru faktury korygującej?
 • Co zrobić, gdy nie otrzymałem potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
 • Otrzymałem fakturę korygującą - czy zawsze muszę pomniejszyć podatek naliczony?
 • Czy notą korygującą mogę zmienić datę dokonania dostawy?
 • Czy mogę fakturę anulować?
 • Czy mogę wystawić elektroniczne korekty faktur, noty korygujące  i duplikaty faktur do faktur papierowych i odwrotnie?
 • Kiedy wystawiane są duplikaty faktur?
 • Czy sprzedawca musi zapłacić podatek VAT z duplikatu faktur?
 • W jakim terminie odliczam VAT z duplikatu faktur?
 • Czy w odwrotnym obciążeniu zawsze muszą być na fakturze wyrazy „odwrotne obciążenie”?
 • Czy mogę wystawić elektroniczną fakturę VAT RR?
 • Czy mogę skorygować  fakturę VAT RR?
 • Czy na fakturze VAT marża mogę wykazać kwotę podatku?
 • Czy można skorygować lub anulować „pustą” fakturę?
 • Czy na fakturach można posługiwać się  nazwami skróconymi?
 • Czy na fakturach może być NIP osób indywidualnych?
 • Czy w sprzedaży krajowej sprzedawca może wykazywać numer VAT UE, tj. NIP poprzedzony kodem PL
 • Czy faktura uproszczona jest faktycznie korzystana?
 • Kiedy paragon fiskalny pełni funkcję faktury uproszczonej?
 • Czy można wystawić fakturę, jeżeli nabywca zagubił paragon?
 • Jak wystawić fakturę do paragonu elektronicznego?
 • Numeracja faktur.
 • Czym grozi brak ciągłości numeracji faktur i jak ograniczyć ryzyko?
 • Uwidacznianie rabatu w treści pierwotnej faktury.
 • Faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną.
 • Faktury dokumentujące transakcje transgraniczne (WDT, eksport towarów, eksport usług).
 • Czy faktury walutowe mogą być wystawnie także na dostawy krajowe?
 • Jak zaokrąglamy kwoty wykazane na fakturach?
 • Czy mogą być oznaczenia  KOPIA/ORYGINAŁ?
 • Czy na fakturach można wykazywać rachunek VAT?
 • Jak zapewnić autentyczność i integralność treści faktury?
 • Nie wystawiłem faktury w terminie, co zrobić?
 • Do kiedy mogę wystawić fakturę korygującą?
 • Czy faktury papierowe mogę przechowywać za granicą?
 • Jak długo musze  przechowywać faktury korygujące?
 • Omówienie JPK_FA.

3. Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej

 • Automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących (tzw. kasy fiskalne on line) i Centralne Repozytorium Kas – uchwalona nowelizacja – ma wejść w życie 1 maja 2019 r.
 • Do kiedy można stosować kasy z papierowym zapisem kopii?
 • Kto będzie musiał zainstalować kasę fiskalną on-line już 1 stycznia 2020 r.?
 • Ulga na zakup kas fiskalnych on-line
 • Nowe kryteria techniczne dla kas rejestrujących
 • Zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 stycznia 2019 r.
 • Zasady stosowania kas rejestrujących
 • Nazwa towaru/usługi na paragonie
 • Korekta obrotu paragonowego

4. Zmiany obowiązujące od początku roku

 • Przedłużenie stosowania stawek 23% i 8%
 • Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych.
 • Skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności w tzw. uldze na złe długi do 90 dni, od 1 stycznia 2019 r.
 • Zmiany w zakresie rejestru podatników VAT
 • Uproszczenie dotyczące zwrotu VAT.

5. Ważne planowane zmiany  

 • Planowane nowe zasady wystawiania faktur do paragonów (obowiązek wykazania numer NIP na paragonie)
 • Nowa matryca stawek podatkowych
 • Wiążąca informacja stawkowa
 • Rejestr podatników VAT z archiwum i numerami rachunków bankowych prowadzony przez Szefa KAS
 • Planowane zastąpienie JPK_VAT (oraz deklaracji VAT-7 i VAT-7K) schematem JPK_VDEK
 • Utworzenie Centralnego Rejestru Faktur
 • Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
 • Doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE
 • Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej
 • Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników
 • Zmiany w zakresie faktury VAT RR i zryczałtowanego zwrotu podatku
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch