WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w jednostkach finansów publicznych w 2022 r. w tym zasady wystawiania świadectw pracy oraz ewidencji czasu pracy

Program szkolenia

Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • formy prowadzenia dokumentacji – aktualne stanowiska Resortu Pracy
 • elementy dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej
 • informacje przekazywane pracownikom przy rozwiązaniu stosunku pracy
 • przepisy przejściowe

Dokumenty przechowywane w aktach osobowych

 • nowy podział akt osobowych
 • numeracja akt
 • rodzaje dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
  • Część A – rodzaje dokumentów dotyczących nawiązywania stosunków pracy
  • Część B – dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, problematyka tworzenia podteczek
  • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (w tym omówienie zasad wystawiania świadectw pracy, zwłaszcza w kontekście spraw sądowych, czy wystąpienia o świadectwo po ustaniu stosunku pracy)
  • Część D – dokumenty związane z karami nakładanymi na pracowników

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

 • zakres dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
 • dlaczego dokumenty dotyczące czasu pracy muszą być gromadzone indywidualnie dla każdego pracownika i co muszą obejmować?
 • okres przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy, jakie dokumenty obejmuje obowiązek archiwizacji  i z czego wynika?
 • przechowywanie harmonogramów czasu pracy, list obecności lub innych dokumentów potwierdzający przybycie pracownika do pracy

Dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika

 • jakie informacje i dane osobowe wolno pozyskiwać od kandydata do pracy, a jakie od pracownika?
 • zakres przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę

Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 1.01.2024 r.

 • od kiedy prowadzi się rejestr?
 • jakie rodzaje umów znajdą się w rejestrze?
 • czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? czy w rejestrze zamieszamy faktury?
 • co zawiera rejestr umów?
 • wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
 • jawność a ochrona danych osobowych
 • sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16