WEBINARIUM: Podatek CIT w spółkach komunalnych. Sporządzenie noty podatkowej oraz deklaracji CIT-8 za rok 2023

Program szkolenia

I. Podatek CIT 
1. Specyfika spółek komunalnych na gruncie podatku CIT 
2. Zasady opodatkowania podatkiem CIT działalności prowadzonej przez spółki komunalne 
3. Skutki powiązań z jednostkami samorządu terytorialnego – konsekwencje w podatku CIT
4. Przychody zwolnione z podatku CIT z uwzględnieniem specyfiki spółek komunalnych 
5. Przychody z tytułu działalności gospodarczej wyłączone ze zwolnienia
6. Zasady rozliczeń dotacji w spółkach komunalnych
7. Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy
8. Rozliczenie zaliczek w podatku CIT
9. Zasady rozliczania tzw. refaktury
10. Moment powstania obowiązku podatkowego 
11. Zasady rozliczania odsetek na gruncie podatku CIT
12. Kwalifikacja podatkowa kosztów uzyskania przychodu z uwzględnieniem specyfiki spółek komunalnych
  • kwalifikacja wydatku do kosztów uzyskania przychodu – zasady
  • koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu –  przykłady
  • koszty reprezentacji
  • pozostałe koszty
13. Zasady rozliczania strat podatkowych 
14. Odpisy aktualizujące należności
15. Opodatkowanie odszkodowań
16. Skutki podatkowe zatrzymanego wadium
17. Koszty sądowe oraz koszty komornika w rozliczeniu podatku CIT
18. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w spółkach komunalnych – zasady amortyzacji
19. Spółki komunalne jako mały podatnik na gruncie podatku CIT
20. Podatek dochodowy od nieruchomości
21. Specyfika działalności na gruncie podatku CIT w zakresie nieruchomości 
22. Podatek u źródła w spółkach komunalnych
23. Ceny transferowe oraz zasady sporządzania dokumentacji podatkowej w spółkach komunalnych
24. Ulgi podatkowe i zwolnienia w podatku CIT z uwzględnieniem specyfiki spółek komunalnych
25. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
26. Koszty finansowania dłużnego
27. Ulga na złe długi
28. Zmiany w podatku CIT w roku 2024

 

II. Zasady sporządzania noty podatkowej oraz deklaracji podatkowej CIT – 8 –  analiza na przykładzie
1. Zasady identyfikacji i wykazywania przychodów m.in. z tytułu: wynajmu, usług konserwacyjnych, opłat za media (np. woda, ogrzewanie), odsetek, upomnień
2. Wykazywanie dotacji
3. Zasady rozpoznawania i wykazywania kosztów uzyskania przychodu
4. Przychody zwolnione z opodatkowania
5. Przychody niepodlegające opodatkowaniu
6. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
7. Dochody wolne od podatku
8. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
9. Koszty innych lat
10. Korekty przychodów i kosztów
11. Kalkulacja podatku
12. Rozliczenie straty podatkowej
13. Pozostałe zagadnienia

 

III. Pytania i odpowiedzi
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16