WEBINARIUM: Zamknięcie roku budżetowego 2022 w jednostkach oświatowych

Program szkolenia

1. Przygotowanie prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych w jednostkach oświatowych 
 • odpowiedzialność i zakres zadań kierownika/dyrektora placówki oświatowej oraz głównego księgowego

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów 
 • metody inwentaryzacji – spis z natury
 • terminy inwentaryzacji
 • potwierdzenia sald należności
 • rozliczenie inwentaryzacji – nadwyżki i niedobory

3. Analiza obrotów i sald księgowych
 • rozliczania i ewidencja wydatków budżetowych, w tym
  • ­rozliczanie wydatków inwestycyjnych i wydatków remontowych
 • koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego –  ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym zobowiązania wymagalne
 • rozliczenie i ewidencja dochodów
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerw
 • środki pieniężne w ewidencji, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom
 • rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych
 • ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
 • ewidencja na koniec roku budżetowego
  • ­dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • ­odpis aktualizacji wartości należności
  • ­zaangażowanie wydatków
  • ­umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • ­odpis z tytułu utraty wartości
 • korekta odpisu na ZFŚS

4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • bilans jednostki oświatowej
 • rachunek zysków i strat
 • dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16