Zamknięcie roku 2019 w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem zmian ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o VAT

Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych. Omówione zostaną min. doświadczenia związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczące:

 • sposobu rozliczania wyniku finansowego
 • przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych
 • sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora
 • zasad tworzenia funduszu rezerwowego
 • funkcjonowania centrów usług wspólnych
 • obowiązków w zakresie JPK

Program szkolenia

1.   Wprowadzenie

 • czy wprowadzono zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości odnośnie zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego oraz określania zasad ustalania prewskaźnika VAT
 • nowe zasady podatkowe amortyzacji jednorazowej

2.  Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku

 • aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
 • czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
 • procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego
 • aktualizacja systemu kontroli zarządczej
 • porządkowanie „majątku” – w tym zbywanie zbędnych składników mienia

3. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej” z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury

4.  Zasady sporządzania sprawozdania finansowego

 • wycena bilansowa aktywów i pasywów
 • zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur)
 • prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust.4 UoR (min.  rezygnacja z tworzenia rezerw) 
 • korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
 • wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
 • bilans instytucji kultury; rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego

5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych – przykłady ewidencji bilansowej

6. Sprawozdanie z działalności – ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury

 • Plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych

7. Umowy cywilno-prawne – obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych

 • Koszty uzyskania przychodów – po przekroczeniu limitu
 • Umowa zlecenie a umowa o dzieło? a może działalność gospodarcza bez zarejestrowania?

8. Prezentacja najważniejszych zmian w zasadach ewidencjonowania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych  - problem ujemnej diety

9. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8 i CIT 8/0

 • koszty reprezentacji  a zwolnienie przedmiotowe z CIT
 • składki do PFRON  a KUP
 • koszty reprezentacji a KUP
 • płatności gotówkowe a KUP

10. Zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Potencjalna możliwość prowadzenia rachunkowości w ramach centrów usług wspólnych

11. Konsultacje

 • Polityka rachunkowości w instytucjach kultury
 • Jednolity plik kontrolny a instytucje kultury
 • Zasady stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury
 • Prezentacja najważniejszych zmian w CIT 2019 roku
 • Biała  lista podatników
 • Mechanizm podzielonej płatności
 • Solidarna odpowiedzialność w VAT
 • Nowy JPK
 • Kasy rejestrujące
 • Wiążąca informacja stawkowa
 • Jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch