WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za przygotowanie planu finansowego, w tym inwestycyjnego w SP ZOZ, a także za przygotowanie sprawozdań z jego realizacji.

 

Program szkolenia

I. Przygotowanie planu finansowego w podmiotach leczniczych - zagadnienia ogólne

 •  Podstawa prawna sporządzania planu finansowego, a także uwarunkowania ogólne
 •  Obowiązek sporządzenia planu finansowego przez SP ZOZ, terminy sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania planu;
 •  Świadomość ośrodków decyzyjnych wobec wymagań stawianych przez budżet i plan finansowy;
 •  Rola Dyrektora jednostki w procesie planowania (aspekty praktyczne);
 •  Omówienie warunków i zasad budowania prognoz finansowych krótko i długoterminowych;
 •  Omówienie aspektów otoczenia zewnętrznego, które należy uwzględnić na etapie przygotowania planu finansowego.

 

II. Proces planowania

 •  Założenia i przyjęta metodologia tworzenia planu finansowego;
 •  Poszczególne elementy i segmenty planu finansowego;
 •  Przedstawienie prac przygotowawczych do sporządzenia planu finansowego;
 •  Planowanie przychodów;
 •  Planowanie kosztów;
 •  Plan inwestycyjny;
 •  Zatwierdzenie planu finansowego;
 •  Istotne aspekty związane z  poprawnym i terminowym przygotowaniem, a także wykonaniem planu finansowego.

 

III. Plan finansowy i analiza jego wykonania jako narzędzie wspierające zarządzanie jednostką

 •  Omówienie pakietu istotnych informacji potrzebnych do zarządzania SP ZOZ;
 •  Sprawozdania z realizacji planu finansowego, omówienie praktycznych aspektów;
 •  Obszary analizy danych z wykonania planu finansowego;
 •  Wykonanie planu finansowego jako element sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby Dyrekcji;
 •  Plan finansowy jako instrument kontroli efektywności działania podmiotu, szczegółowa analiza zaplanowanych przychodów i kosztów oraz ich realizacji;
 •  Plan finansowy jako narzędzie do zachowania płynności finansowej oraz efektywności gospodarowania finansami;
 •  Rola kontrolingu w pracach nad analizą wykonania planu finansowego oraz jego ciągłe udoskonalanie.

 

IV. Pytania i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch