WEBINARIUM: Opodatkowanie spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami w 2020 oraz 2021 roku – podatek VAT, PIT, CIT, podatek od nieruchomości

Celem szkolenia jest omówienie i analiza zasad opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych podatkiem od nieruchomości, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem VAT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w tym zakresie.

Ponadto przedmiotem szkolenia jest wskazanie możliwości optymalizacji podatkowej oraz analiza i wyjaśnienie najczęściej pojawiających się problemów podatkowych w działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany mailem

Program szkolenia

I. Nowy plik JPK VAT z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych oraz firm    zarządzających nieruchomościami.

1. Zmiany w Ustawie VAT

a) Zmiany w zakresie ewidencji VAT

b) Sankcja 500 zł za każdy błąd

c) Zasady korekty ewidencji VAT

d) Regulacje w zakresie faktury do paragonu

e) Pozostałe zmiany

2. Rozporządzenie Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

a) Dane dotyczące deklaracji

b) Dane dotyczące ewidencji VAT

c) Nowe wymogi w zakresie ewidencji VAT

3. Nowy JPK_VAT – likwidacja deklaracji podatkowych. – nowe wymogi identyfikacji transakcji w  spółdzielniach mieszkaniowych oraz firmach zarządzających nieruchomościami.

4. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27

5. Nowa struktura (schemy) JPK_V7M(M)

a) Okres stosowania  nowej struktury JPK

b) Nowa struktura logiczna pliku JPK

c) Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)

6. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części sprzedażowej):

- podstawa opodatkowania i podatek należny

- oznaczenia identyfikujące transakcje  - GTU (klasyfikacja branżowa)

• GTU 1 - dostawa napojów alkoholowych

• GTU 2 - dostawa paliw

• GTU 3 - dostawa oleju opałowego

• GTU 4 - dostawa wyrobów tytoniowych

• GTU 5 - dostawa odpadów

• GTU 6 - dostawa urządzeń elektronicznych

• GTU 7 - dostawa pojazdów oraz części samochodowych

• GTU 8 - dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

• GTU 9 - dostawa leków oraz wyrobów medycznych

• GTU 10 - dostawa budynków, budowli i gruntów

• GTU 11 - przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

• GTU 12 - świadczenie usług o charakterze niematerialnym

• GTU 13 - świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

-  oznaczenie procedur

• sprzedaż wysyłkowa (SW)

• refaktura usług telekomunikacyjnych na pracownika lub współpracownika (EE) 

• oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotami (TP)

• oznaczenia dla transakcji międzynarodowych  - WNT (TT_WNT)

• oznaczenia dla transakcji międzynarodowych  - dostawa towarów (TT_D)

• usługi turystyki (MR_T)

• towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki (MR_UZ)

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) –(I_42)

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – (I_63)

• transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu (B_SPV)

• dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (B_SPV_DOSTAWA)

• świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia (B_MPV_PROWIZJA)

- oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (MPP)

- faktura do paragonu

- faktura uproszczona w nowym JPK_VAT z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej

- oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny - WEW, faktura do paragonu - FP , dokument z kasy fiskalnej - RO).

6. Analiza danych w ewidencji VAT z punktu widzenia specyfiki spółdzielni mieszkaniowych oraz firmach zarządzających nieruchomościami.

7. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części zakupowej)

- MPP

- IMP

- oznaczenie dokumentów:

• WEW

• MK

• VAT_RR

8. Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej

9. Nowe zasady wykazywania w JPK paragonów

10. Zasady przesyłania nowych plików JPK VAT

11. Nowe zasady korygowania plików JPK VAT

- terminy składania korekt plików JPK

- korekta w przypadku błędów

- korekta w przypadku zmiany danych

- korekta na wezwanie organów podatkowych

- jakie błędy w JPK są zagrożone sankcja 500 zł?

- jak uniknąć kary za błędy w plikach JPK ?

- procedura odwoławcza

12. Kara 500 zł za błąd w pliku JPK – jak uniknąć sankcji ?

13. Zmiany w ewidencji podatku VAT oraz ich dostosowanie do nowych plików JPK z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych oraz firmach zarządzających nieruchomościami.

14. Najczęściej zadawane pytania dotyczące plików JPK – analiza stanowiska MF z punktu widzenia specyfiki spółdzielni mieszkaniowych oraz firmach zarządzających nieruchomościami.

II. Pozostałe zmiany w VAT w 2020 roku – zmiany istotne dla spółdzielni mieszkaniowych oraz firmach zarządzających nieruchomościami.

1. Nowa matryca stawek VAT.

2. Wiążąca Informacja Stawkowa – efektywne wykorzystanie w działalności gospodarczej

3. „Biała lista podatników VAT” – praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania z uwzględnieniem najnowszych zmian

4. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP) - zasady stosowania oraz praktyczne informacje.

5. Relacje i powiązania MPP oraz „Białej listy” - ujęcie praktyczne.

6. Pozostałe zmiany:

- zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej

- ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych

- roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym

 - zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie – zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu    nieruchomości

- zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT

- komornicy i organy egzekucyjne – konsekwencje zmian

- korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień

- wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT – konsekwencje dla spółdzielni mieszkaniowych oraz firmach zarządzających nieruchomościami w przypadku wykreślenia kontrahenta

- stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej

- ulga na złe długi

- refaktura mediów

III. Planowane zmiany w VAT w roku 2021 – SLIM VAT

1. Nowe zasady korygowania faktur – brak obowiązku potwierdzenia korekty

2. Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych

3. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego – znaczenie zmian

4. Odliczenie podatku naliczonego od usług noclegowych

5. Podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości

6. Zaliczki w eksporcie oraz wydłużenie terminu na wywóz towarów

7. Pozostałe zmiany

IV. Podatek od nieruchomości

1. Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości majątku spółdzielni mieszkaniowych.

2. Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków oraz gruntów.

3. Opodatkowania powierzchni wykorzystywanych w celach komercyjnych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

4. Opodatkowanie gruntu pod budynkami mieszkalnymi w których znajdują się lokale wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Opodatkowanie powierzchni wspólnych.

6. Warunki wyłączenia z opodatkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych.

7. Wyłączenie z opodatkowania budowli wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe członków spółdzielni mieszkaniowych.

8. Konsekwencje podatkowe wynajmu powierzchni dla celów reklamowych np. bilbordy, reklamy, tablice, totemy itp.

9. Możliwości zastosowania niższych stawek podatkowych w stosunku do gruntów pod budowlami oraz gruntów pod budynkami administracyjnymi spółdzielni mieszkaniowych.

10. Zasady opodatkowania pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń biurowych.

11. Opodatkowanie kondygnacji, klatki schodowej, korytarza oraz ciągów komunikacyjnych.

12. Opodatkowanie lokalu mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej – obowiązki spółdzielni mieszkaniowych.

13. Opodatkowanie budynku mieszkalno-usługowego oraz gruntu, na którym wybudowano budynek.

14. Opodatkowanie gruntów w trakcie trwania inwestycji mieszkaniowej.

15. Zasady opodatkowania parkingów oraz garaży podziemnych.

16. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych podatkiem od nieruchomości.

V. Podatek CIT

1. Przychody podlegające opodatkowaniu oraz przychody zwolnione z podatku – metodologia podziału w spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Opodatkowanie przychodów spółdzielni mieszkaniowych z tytułu najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych, dzierżawy terenu, udostępnienia powierzchni dla celów reklamowych lub dla celów instalacji urządzeń i anten oraz z innych tytułów – analiza skutków podatkowych.

3. Zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu.

4. Maksymalizacja kosztów uzyskania przychodu przy wykorzystaniu funduszu remontowego.

5. Zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa podatkowego.

6. Nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia.

7. Wyłączenia z przychodów spółdzielni mieszkaniowych.

8. Podatkowe konsekwencje wydatków na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych.

9. Koszty wynagrodzeń.

10. Kwalifikacja kosztów prowadzenia windykacji czynszu.

11. Zasady opodatkowania funduszy operacyjnych tworzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe

12. Zasady opodatkowania odsetek na rachunkach bankowych oraz kar umownych.

13. Odpis na fundusz remontowy od garaży a koszty uzyskania

VI. Raportowanie schematów podatkowych – specyfika spółdzielni mieszkaniowych oraz firmy zarządzających nieruchomościami.

1. Definicja schematu podatkowego

- Definicja korzyści podatkowej

- Kryterium głównej korzyści

- Ogólna cecha rozpoznawcza

- Szczególna cecha rozpoznawcza

- Inna szczególna cecha rozpoznawcza

2.Przykłady schematów podatkowych występujących w spółdzielniach mieszkaniowych oraz firmach zarządzających nieruchomościami.

3.Spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy zarządzające nieruchomościami jako podmioty raportujące.

4.Forma oraz termin raportowania schematów podatkowych.

VII. Tarcza antykryzysowa – możliwości skorzystania z regulacji przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy zarządzające nieruchomościami.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16