Sporządzanie rachunku PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w SŁUŻBIE ZDROWIA według KSR 1 i Ustawy o Rachunkowości – warsztaty praktyczne z wzorem w formacie Excel oraz przedstawienie głównych założeń zmian w zakresie standardu rachunku kosztów od 2020 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej. Szczegółowo zostanie omówiona pośrednia metoda sporządzania Cash-Flow. Metoda bezpośrednia zostanie omówiona ogólnie.

Podczas szkolenia omówimy przykłady, które pomogą zrozumieć istotę i zasady funkcjonowania poszczególnych pozycji.

Od 1 stycznia 2020 r. podmioty lecznicze są zobowiązane stosować standard rachunku kosztów. Trwają prace nad jego zmianą. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 22 lipca 2014 r.( Dz.U. 2014 poz. 1138). Art. 31 lc ust. 6 wprowadza zapis, zgodnie z którym świadczeniodawcy (z małymi wyjątkami), którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, będą zobowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego według zaleceń zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Oznacza to, że większość świadczeniodawców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, ilości zatrudnionego personelu, liczby pacjentów czy zakresu realizowanych świadczeń będzie zobowiązana do prowadzenia bardzo szczegółowego rachunku kosztów.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć sporządzać, a także analizować rachunek przepływów pieniężnych. W szczególności szkolenie skierowane jest do księgowych sporządzających sprawozdanie finansowe.

Program szkolenia

I CZĘŚĆ – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA dotyczący standardu rachunku kosztów

1. Zmiany w zakresie projektowanego zmienionego standardu rachunku kosztów od 2020 r. - obowiązek przekazywania danych o kosztach przez świadczeniodawców mających podpisaną umowę z NFZ

- elementy zmienionego standardu rachunku kosztów

- omówienie zmian rozporządzenia i głównych założeń do wdrożenia nowego standardu

- obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów, a źródła danych

 

II CZĘŚĆ- WARSZTATY PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

1. Podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a także uwarunkowania ogólne:

a) omówienie KSR 1 i MSR 7

b) definicje, terminologia i identyfikacja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

c) metoda bezpośrednia i pośrednia sporządzania Cash-Flow – różnice, uwarunkowania dotyczące wybranej metody

 

2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzania Cash-Flow

Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (przykład Excel) z uwzględnieniem techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych na potrzeby prawidłowo sporządzonego rachunku przepływów pieniężnych

Omówienie poszczególnych pozycji cash-flow, wskazanie zasad uwzględniania pozycji w poszczególnych segmentach sprawozdania. Źródło danych w odniesieniu do techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wskazanie różnic pomiędzy pozycjami bilansowymi a wykazywanymi w Cash-Flow.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – sposób powiązania z bilansem

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – powiązanie z bilansem

10. Inne korekty – identyfikacja, źródła informacji

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

 

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

 

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) – ogólne zasady sporządzania

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej.

Omówienie wpływów i wydatków, a także uwarunkowań dotyczących techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych by prawidłowo sporządzić Cash-Flow metodą bezpośrednią.

 

Panel dyskusyjny

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch