Nowy STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2020 r. na podstawie zaleceń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowanych w 2019 roku – zastosowanie w praktyce

12.12.2019, Gdańsk
14.01.2020, Warszawa
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Od 1 stycznia 2020 r w podmiotach leczniczych wchodzi w życie standard rachunku kosztów, wprowadzany na podstawie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 22 lipca 2014 r.( Dz.U. 2014 poz. 1138). Art. 31 lc ust. 6 wprowadza zapis, zgodnie z którym świadczeniodawcy (z wyłączeniem POZ i podmiotów nie zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych), którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, będą zobowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego według zaleceń zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia.
Oznacza to, że większość świadczeniodawców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, ilości zatrudnionego personelu, liczby pacjentów czy zakresu realizowanych świadczeń będzie zobowiązana do prowadzenia bardzo szczegółowego rachunku kosztów.

Program szkolenia

I. Specyfika zarządzania kosztami w służbie zdrowia

 1. Identyfikacja kosztów, proces gromadzenia i przetwarzania informacji kosztowych
 2. Ewolucja rachunku kosztów leczenia i jego specyfika w placówkach medycznych
 3. Procedura medyczna jako nośnik kosztów, ich ewidencja

II. Nowe regulacje prawne dotyczące zarządzania kosztami w służbie zdrowia

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
 2. Kwalifikacja i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i podmiotowym z uwzględnieniem rodzajów prowadzonej działalności
 3. Specyfika zarządzania kosztami w placówkach medycznych

III. Omówienie nowych wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie standardu rachunku kosztów obowiązujące od 01.01.2020r.

 1. Rozdzielniki dla kosztów wspólnych.
 2. Prezentacja kont zespołu „4”
 3. Prezentacja układu kont OPK – „5”
 4. Omówienie nowych kluczy podziałowych – zasady i kolejność stosowania
 5. Pozostałe zalecenia (amortyzacja, koszty osobowe, zużycie materiałów)

IV. Kalkulacja i rozliczenie kosztów według nowego Rozporządzenia

 1. Alokacja kosztów pomiędzy poszczególne OPK działalności podstawowej i pomocniczej.
 2. Rozliczanie kosztów zarządu.
 3. Ustalanie kosztów własnych sprzedaży dla każdego OPK finalnego.
 4. Kalkulacja obiektów kosztów.

V. Wycena procedur medycznych

 1. Wycena kosztów usług podstawowych i pomocniczych
 2. Wycena procedury medycznej
 3. Wybrane problemy praktyczne dotyczące kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych

VI. Systemy informatyczne – uwarunkowania konstrukcyjne w kontekście standardu rachunku kosztów

VII. Dalsze kierunki prac w zakresie standardu rachunku kosztów

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Gdańsk 2019-12-12 449.00 zł netto + 23% VAT *

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia!

 

Czas szkolenia: 10.00-16.00

Miejsce szkolenia:

Hotel Sadova**** ul. Łąkowa 60

Sala konferencyjna Gdynia

Warszawa 2020-01-14 449.00 zł netto + 23% VAT *

Czas szkolenia: 10.00-16.00

Miejsce szkolenia:
Centrum Warszawy - Centrum Szkoleniowe Al. Jerozolimskie 81 (około 200 m od Dworca Centralnego)


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane Zgłaszającego

Dane do fakturyPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane