RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 2020/2021 - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli - najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich - z uwzględnieniem odrębności dotyczących gimnazjów

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły. Zaprezentujemy rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Program szkolenia

1. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem

 • Zasady rozwiązywania umów zawartych na czas określony
 • Przyczyny leżące po stronie nauczyciela (w szczególności brak zdolności do pracy, długotrwała choroba, negatywna ocena – zmiany)
 • Przyczyny organizacyjne
 • Podstawy prawne ruchu służbowego w gimnazjach i szkołach z oddziałami gimnazjalnymi – zakres stosowania Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe

2. Tworzenie arkusza organizacyjnego – procedury i terminy

 • opiniowanie przez związki zawodowe
 • aneksy do arkusza organizacyjnego

3. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela

 • Postępowanie przy umowach o pracę
 • Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy, nowe zasady)
 • Odrębności dotyczące gimnazjów

4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin

 • Uzupełnianie etatu
 • Przeniesienie do innej szkoły
 • Zmiana stanowiska pracy

5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych

 • Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
 • Forma wypowiedzenia
 • Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
 • Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
 • Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego

6. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia

 • Postępowanie sądowe
 • Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
 • Kwestia zwrotu odprawy
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch