WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2020 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian wynikających ze Standardu Rachunku Kosztów; Skutki Wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie pokrywania strat SP ZOZ; Nierozliczone świadczenia medyczne w 2020; Skutki pandemii COVID oraz zasadnicze zmiany w podatku CIT – praktyczne warsztaty z edytowalnymi zmodyfikowanymi narzędziami Excel

W materiałach uczestnicy otrzymają m.in. projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word wraz z wybranymi załącznikami.

 

Program szkolenia

Sprawozdanie finansowe w podmiotach leczniczych za 2020 r.

 • Istotne zmiany w 2020 r. dotyczące podmiotów leczniczych
 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
 • Uwarunkowania formalno-prawne finansowanych świadczeń medycznych przez NFZ
 • Ujęcie w księgach sfinansowanych, a nie zrealizowanych świadczeń w 2020, co do których termin rozliczenia przypada do 30 czerwca 2021 r.
 • Nierozliczone w 2020 świadczenia medyczne – fakturowane w 1/12– skutki bilansowe
 • Nierozliczone w 2020 świadczenia medyczne – skutki podatkowe
 • Darowizny COVID - ewidencja, skutki bilansowe i podatkowe
 • Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych
 • Skutki Wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie pokrywania strat SP ZOZ

 

Praktyczne wskazówki w zakresie opracowania polityki rachunkowości w odniesieniu do wymagań Standardu rachunku kosztów

 • Omówienie wymaganych standardem elementów polityki rachunkowości
 • Praktyczne wskazówki – jakie zastosować rozwiązania i zapisy w zakresie VAT
 • Grupy personelu – ewidencja analityczna – praktyczne wskazówki
 • Wycena procedur medycznych a zapisy w polityce rachunkowości
 • Metodologia rozliczeń, narzutów, rozliczeń ośrodków proceduralnych
 • Wybrane problemy z rozliczeniem kosztów – praktyka rozliczeń – weryfikacja prawidłowości rozliczeń
 • Krąg kosztów - kontrola prawidłowości rozliczeń
 • Praktyczne wskazania na które szczególnie należy zwrócić uwagę

 

Rachunek przepływów pieniężnych – podejście praktyczne

 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – identyfikacja, ujęcie korekt
 • Inne korekty – identyfikacja, źródła informacji 
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 • Kredyty i pożyczki
 • Spłaty kredytów i pożyczek
 • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 • Odsetki
 • Dotacje i darowizny w rachunku przepływów pieniężnych

 

 Zasygnalizowanie istotnych zmian w zakresie podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r.

 • Zmienione zeznanie CIT 8 za 2020 r.
 • Dotacje, darowizny COVID – ewidencja, rozliczenie, ujęcie bilansowe i podatkowe
 • Przychody podatkowe w SP ZOZ szczególne przypadki
 • Koszty podatkowe zmiany w przepisach od 2020 r.
 • Zmiany – najnowsze interpretacje
 • Kluczowe zmiany w zakresie obowiązku zapłaty zaliczki od tzw. „ulgi na złe długi”
 • Zeznanie podatkowe CIT 8  za 2020 r. – krótkie omówienie istotnych zmian w tym dodanych w 2020 załączników do zeznania CIT
 • Warunki korzystania dochodów ze zwolnienia, odliczenia od dochodu, zysk, strata podatkowa – aspekty praktyczne

 

Planowane zmiany w podatkach w 2021 r.

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16