PRAKTYCZNE WARSZTATY KONTROLI ZARZĄDCZEJ w 2020 r. w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania zadań kontroli zarządczej i ich realizacji w instytucjach kultury to cel szkolenia.  Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste, rozwiązania, które przyczynią się do prawidłowej realizacji kontroli zarządczej. Szczególną uwagę zwrócimy na identyfikację, analizę, ocenę ryzyka i jego dokumentowanie. Przedstawimy praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy jakie wychwytują organy kontrolne np.: NIK.

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza – ogólne pojęcia
- standardy kontroli zarządczej – przykłady realizacji poszczególnych wytycznych w instytucjach kultury z uwzględnieniem ostatnich zmian wprowadzonych na mocy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- wewnętrzne regulaminy, polityki, instrukcje i procedury – jak przygotować odpowiednią dokumentację?


2. Określenie celów i planowanie zadań na 2020 r. wraz z efektywnym monitoringiem realizacji planów
- wyznaczanie celów i zadań jednostki m.in.: misja, wizja, cel; planowanie i ustalanie mierników – omówienie na konkretnych przykładach
- obowiązkowe monitorowanie systemu kontroli – sprawdzone wytyczne i listy kontrolne do nadzoru, oceny i samooceny kontroli zarządczej dla pracowników merytorycznych oraz wydziałów administracji i obsługi

3. Identyfikacja ryzyka, dokumentowanie i reagowanie na ryzyko – warsztaty
- planowanie celów i zadań w instytucjach kultury
- identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach)
- analiza ryzyka (przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka)
- działania ograniczające albo likwidujące ryzyko na przykładach różnych stanowisk pracy i działów
- dokumenty wchodzące w skład kompletnej dokumentacji zarządzania ryzykiem
- raportowanie i ocena adekwatności systemu

4. Katalog najczęściej popełnianych błędów w różnych obszarach kontroli zarządczej
- przykłady na podstawie najnowszych wyników kontroli jednostek nadrzędnych, NIK, RIO
- brak realizacji celów kontroli zarządczej (art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz ograniczona spójność ze standardami kontroli zarządczej (komunikat nr 23 MF) – działania korygujące i naprawcze
- brak zarządzania ryzykiem a w konsekwencji również mechanizmów kontroli
- uchybienia w prowadzeniu sprawozdawczości finansowej jednostki
- nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych
- uwagi dotyczące kodeksu etyki

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch