Podatek u źródła (WHT) w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oraz problematycznych zagadnień związanych z jego rozliczaniem

Celem szkolenia jest przedstawianie kluczowych zagadnień związanych z podatkiem u źródła oraz znaczących zmian zachodzących w 2019 i 2020 r. z punktu widzenia specyfiki instytucji kultury. Omówione zostaną zmiany dot. m.in. wyłączenia zwolnień i preferencyjnych stawek w związku z wypłatami powyżej 2 mln zł oraz obowiązku dochowania należytej staranności przez podmioty dokonujące wypłat należności. Podczas szkolenia zostaną również poruszone zagadnienia związane ze stosowaniem: klauzuli beneficial owner, właściwych kursów walut, ubruttowieniem kwoty wynagrodzenia, certyfikatu rezydencji (możliwość stosowania kopii certyfikatu rezydencji), opodatkowania WHT artystów itd.

Program szkolenia

I. Zasady poboru podatku u źródła

1. Istota i zakres podatku u źródła (WHT)

 • Siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
 • Definicja płatnika dla celów podatku u źródła
 • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Dochody osiąganie na terytorium Polski

2. Podstawa prawna:

 • Konwencja modelowa OECD
 • Ustawa CIT
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)
 • Interpretacja ogólna MF

3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła

 • Zasady obliczenia podatku
 • Instytucja „ubruttowienia” kwoty wynagrodzenia
 • Certyfikat rezydencji (kiedy możliwe jest stosowanie kopii certyfikatu rezydencji)
 • Definicja „wypłaty”
 • Wynagrodzenie płatnika
 • Instytucja uprawnionego odbiorcy („beneficial owner”)  
 • Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
 • Kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła

4.    Ograniczenia w zakresie oraz zasad stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln. zł wypłaty

 • opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (problemy praktyczne oraz sposoby ich rozwiązywania)
 • oświadczenie płatnika (ryzyka dla składającego oświadczenie)

5.    Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika

6.    Należyta staranność w podatku WHT oraz metody dokumentowania jej zachowania

7.    Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

8.    Zmiany zasad poboru podatku u źródła

9.    Nowe zasady odpowiedzialności płatnika

10.    Zwolnienia od poboru podatku WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji

11.    Obowiązku dokumentacyjne

 • deklaracja
 • informacje
 • pozostałe obowiązku dokumentacyjne

12.    Podatek u źródła a obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)


II. Problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku instytucji kultury

1.    Znaczenie specyfiki instytucji kultury dla poboru i rozliczenia podatku u źródła

2.    Pobór podatku u źródła z tytułu  opłat za świadczone usług w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej wykonywanej oraz organizowanej przez podmioty zagraniczne

3.    Stawki podatku u źródła oraz zwolnienia z poboru na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

4.    Opodatkowanie WHT artystów

5.    Podatek u źródła od biletów lotniczych

6.  Odsetki

7. Należności licencyjne

 • dzieło literackie, artystyczne i naukowe
 • znaki towarowe
 • know-how
 • licencje na programy komputerowe
 • prawa do używania praw autorskich
 • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
 • użytkowanie urządzenia przemysłowego
 • odszkodowania z tytułu naruszeń
 • stawka podatkowa
 • zasady stosowania zwolnień
 • opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Dywidendy

9. Usługi niematerialne

 • definicja  pojęcia
 • usługi doradcze
 • usługi księgowe
 • sługi badania rynku
 • usługi prawne
 • usługi reklamowe
 • usługi zarządzania i kontroli
 • usługi rekrutacji i pozyskania personelu
 • udzielanie poręczeń i gwarancji
 • pozostałe usługi

10. Opodatkowanie sportowców

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch