Organizacja pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem zmian od 1.9.2019 r.

Program szkolenia

 • PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2019/2020, w tym:
 • Kierunki Polityki Oświatowej Państwa i sposoby ich realizacji
 • Plan kontroli, monitorowania i  ewaluacji
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – karty monitorowania, kontroli, obserwacji
 • Narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru (protokoły kontroli, arkusze obserwacji, karty monitorowania itd.) – wzory, przykłady
 • Obowiązkowa diagnoza czynników ryzyka oraz zakres niezbędnych zmian w programie wychowawczo - profilaktycznym
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2019/2020 – przykład
 • Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi
 • Program Realizacji Doradztwa Zawodowego
 • Diagnoza oraz zmiany w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym i inne – gotowe wzory
 • RODO po wejściu polskiej ustawy o ochronie danych osobowych – wzory dokumentów wymaganych przez organy kontrolujące
 • Godziny dyrektorskie – przeznaczenie i wykorzystanie
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2019
 • Aktualne podstawy prawne uchwał RP i RR

Szkolenie pozwoli:

 • Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20, zaplanować ewaluację wewnętrzną
 • Uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów
 • Sporządzać odpowiednią dokumentację do oceny pracy nauczyciela po wejściu zmian w Ustawie Karta Nauczyciela
 • Przeprowadzić diagnozę czynników ryzyka oraz czynników chroniących oraz wprowadzić zmiany w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym
 • Przygotować Program Realizacji Doradztwa Zawodowego
 • Przygotować zmiany w Regulaminach szkolnych i dostosować ich do polskiej ustawy RODO
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch